Godkänd detaljplan för 200 nya lägenheter

Byggnadsnämnden har godkänt den nya detaljplanen för kvarteret Bollen i Råsunda som gör det möjligt för utveckling av ett nytt bostadshus med drygt 200 bostäder och nya ändamålsenliga lokaler för vårdcentral och förskolor som finns i kvarteret idag.


Illustration: Kvarteret Bollen

Vad är det som planeras?

En utveckling av kvarteret Bollen i Råsunda med drygt 200 nya bostäder (varav 10 LSS-lägenheter), nya kontor och ändamålsenliga lokaler för vårdcentral och förskolor. Genom en etappvis utbyggnad kan verksamheterna i stor utsträckning finnas kvar under hela utbyggnadstiden, alternativt att delar av befintlig verksamhet evakueras under byggnationen. Förslaget innebär att det befintliga bostadshuset mot Råsunda torg bevaras medan den lägre bebyggelsen rivs och ersätts av nya bostadshus i 5–6 våningar samt ett underbyggt garage.

I bottenvåningen mot Stråkvägen ska lokaler för mindre verksamheter som till exempel caféer, butiker eller kontor inrymmas. En ny kvartersgata görs möjlig mellan Stråkvägen och Idrottsgatan.

– Med hjälp av de konstruktiva synpunkter som kommit in har förslaget successivt utvecklats. Detta är ett bra exempel på hur man kan utveckla en befintlig fastighet och tillföra nya funktioner utan att de gamla går förlorade, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.

Förändringar efter samråd

Till granskningen genomfördes förändringar av förslaget. Bland annat justerades hushöjder, en ny förskolegård har kommit till, in- och utfart till parkeringsgarage har förlagts till Stråkvägen och ett kvarter har öppnats upp mot kvartersgatan för att få in ljus.

Förvaltningen har också gjort bedömningen att Parkgatans framtida utformning behöver ses över i ett större sammanhang, tillsammans med Råsunda torg. Parkgatan ingår därför inte planförslaget.


Karta över planområdet för kvarteret Bollen.

Vad sker nu?

  • Byggnadsnämnden fattade den 3 maj 2017 beslutet att godkänna detaljplaneförslaget.
  • Nästa steg är att Kommunstyrelsen (15 maj) och Kommunfullmäktige (29 maj) också ska anta detaljplanen.
  • När planen vunnit laga kraft utgör planen grund för att bevilja bygglov och först därefter sker själva byggnationen.

Läs mer om detaljplanens arbetsgång

Dela: