Försäljning av parkeringsgarage i Huvudsta - anbudstiden har gått ut

Solna stad bjuder in till lämnande av anbud på garageanläggning inom del av Huvudsta 3:11. Anbud ska ha inkommit till registraturet senast 2017-11-30. Anbudstiden har nu gått ut.

Allmän information

Fastigheten Huvudsta 3:11 inrymmer ett garage med cirka 900 parkeringsplatser samt en ovan­liggande gata och ytparkering. Solnas kommunstyrelse har 2017-06-19 beslutat om att överlåta garageanläggningen genom anbudsförfarande. Stadsledningsförvaltningen går därför ut med denna förfrågan avseende överlåtelse av ett 3D-område för garageändamål. För det fall att lantmäterimyndigheten inte skulle godkänna en sådan 3D-fastighetsbildning som upplägget baseras på har kommunstyrelsen gett byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för att möjliggöra sådan överlåtelse.

Staden kommer att träffa köpeavtal med den anbudsgivare som lämnar den högsta köpeskillingen uttryckt i kronor och i övrigt uppfyller stadens krav på kreditvärdighet m m. Parallellt med köpeavtalet träffas ett intentionsavtal som tydliggör planeringssituationen och parternas avsikt att ta fram en ny detaljplan om 3D-fastighetsbildning ej blir möjligt.

Läs mer om tider och tävlingsförutsättningar under "Dokument och bilagor" och "Övrig kontaktinformation" samt "Deltagande i tävlingen – inlämnande av anbud" nedan.

Dokument och bilagor

Till höger hittar du handlingar som är underlag för detta anbudsförfarande.

  • PM, garage Huvudsta
  • Ritningar
  • Detaljplan
  • Köpeavtal
  • Intentionsavtal
  • Fastighetsinfo
  • Hyresgästförteckning
  • Avtal tunnelbana

Övrig kontaktinformation

Eventuella frågor om anbudsförfrågan besvaras av Stefan Eriksson, stefan.eriksson2@solna.se

Frågor som kommer in under anbudstiden kommer att läggas upp tillsammans med stadens svar så att de blir tillgängliga för alla anbudsgivare.

Deltagande i tävlingen – inlämnande av anbud

Anbud ska märkas "Anbud garage vid Anderstorpsvägen, Dnr 2017:201" och skickas till Solna stad, Stadsledningsförvaltningen, 171 86 Solna.

Anbudet skall innehålla uppgift om:

  • Anbudslämnare: namn och organisationsnummer (alternativt personnummer)
  • Köpeskilling uttryckt i kronor, värdetidpunkten december 2017

Anbud ska ha inkommit till registraturet senast 2017-11-30. Staden har fri prövningsrätt av lämnande av anbud.


Karta: Det rödmarkerade området visar platsen för parkeringsgaraget.


Foto: Under Jungfrudansen mot Gräslöken.

Dela:

Frågor & svar

Hur stora är driftkostnaden som har legat på fastigheten?
Under 2015 låg driftkostnaderna på ca 2.500 tkr och under 2016 på ca 1.800 tkr. Under 2017 beräknas de uppgå till ca 2.200 tkr. I driftkostnaden ingår då hyra av stämp på ca 300 tkr, vilka kommer att vara friköpta och ingå i förvärvet (för detaljinformation se Relaterade dokument i högerspalten).

Hur hög är fastighetsskatten?
Fastighetsskatten ligger på ca 300 tkr/år.

Vilka hyresintäkter prognosticeras nu för 2017?
För 2017 bedöms hyresintäkten uppgå till ca 4,3 mkr enligt stadens prognos. De senaste hyreslistorna visar dock på en nivå om ca 3,8-3,9 mkr. (Se hyreslistor under relaterade dokument ovan).

Hur ser de olika uppsägnings och förlängningsvillkoren ut på de enskilda avtalen?
Se hyreslistor under relaterade dokument ovan. Normala tiderna för uppsägning och förlängning är 3 månader. Troligtvis är uppsägningstiden för merparten av de platser som i hyreslistan angivits ha 6 månader endast 3 månader.

Kan ytterligare information erhållas om fastighetens skick?
Intressent som vill lämna anbud ombedes kontakta stefan.eriksson2@solna.se för kompletterande information.

Hur ser ett normalavtal ut?
Normalavtal med avmaskad hyresgäst, se Relaterade dokument ovan.

Går det att få se exemplifiering av gruppavtal?
Mälös avtal har lagts upp, se Relaterade dokument ovan

Går det att mejla in budet?
Ja, anbudet kan skickas via mejl till kommunstyrelsen@solna.se och då märkas på samma sätt som för breven, dvs "Anbud garage vid Anderstorpsvägen, Dnr 2017:201"

Övrigt
Tiden för anbud har förlängts till 30 november 2017.

I samband med försäljningsprocessen har en fråga avseende behovet av att långsiktigt säkra behovet för utrymning, sophantering och viss grundläggande parkering för de fastigheter som vetter direkt mot parkeringsgaraget. För information om pågående dialog kring detta kontakta stefan.eriksson2@solna.se.

Köpeavtalet har kompletterats med villkor om påföljdsfriskrivning. Se Köpeavtal under relaterade dokument ovan.