Cyklister och gående prioriteras när Sjövägen enkelriktas

Sjövägen får en ny utformning efter stadens samråd med polisen, brandförsvaret och solnaborna. Biltrafiken enkelriktas i riktning mot Enköpingsvägen och därmed skapas mer utrymme för gående och cyklister. När vägsträckan görs om halveras trafiken på Sjövägen och det blir ett trafiksäkrare och grönare stråk med sänkta hastigheter. Beslut om den nya utformningen fattades i tekniska nämnden 15 mars 2017.

Ett antal olika intressen har vägts samman för att ta fram beslut för hur Sjövägen ska utformas. Utifrån resultat av stadens samråd med polis och brandförsvar samt medborgardialogen om utformningen samt trafikanalyser har tekniska nämnden beslutat om hur Sjövägen ska förändras. Biltrafiken på Sjövägen halveras genom att bilvägen enkelriktas.

- Vi har lyssnat på solnaborna genom medborgardialogerna under förra året, och vägt samman detta med de olika säkerhetskrav och övriga behov som finns i staden. Detta har lett till att vi nu har ett förslag som är väl genomarbetat, säger Magnus Persson, ordförande för tekniska nämnden.

Den nya utformningen säkerställer samtidigt att en tömning och utrymning av ett större evenemang i Arenastaden är möjlig ur ett säkerhetsperspektiv. Utformningen skapar förutsättningar för att lämna Solna och stänger möjligheten att använda vägen som smitväg från Enköpingsvägen.

- Det är bra med ett väl sammanvägt förslag för utformningen av Sjövägen. En enkelriktning medför en halvering av biltrafiken längs gatan och skapar mer utrymme för cyklister och gående, säger Magnus Persson, ordförande för tekniska nämnden.

Förändringen skapar bättre förutsättningar att knyta samman grönområdena. Det regionala Solnastråket för cykel prioriteras, i enlighet med stadens Cykelplan, när en av filerna för biltrafik längs Sjövägen görs om till cykelfält. Det nya cykelfältet skapar mer och säkrare utrymme för cyklister. Solnastråket, som går mellan Solnabron och Enköpingsvägen, har en viktig funktion som cykelförbindelse mellan Arenastaden, centrala Solna, Karolinska och Stockholms innerstad.

Sammanfattning

  • Sjövägen enkelriktas för biltrafik från Tottvägen och blir endast tillåten i riktning mot Enköpingsvägen. Genomfartstrafiken uppskattas halveras.
  • Cyklister och gående får mer utrymme när en av de nuvarande filerna för biltrafik görs om till cykelfält. Trafiksäkerheten ökas.
  • Skapar förutsättningar för bättre trafikflöde vid större evenemang.
  • Klarar utrymning i Arenastaden.
  • Infart från Enköpingsvägen till Sjövägen förhindras.
  • Sträckan från Enköpingsvägen till Råsta strandväg föreslås byta namn från Sjövägen till Råsta strandväg. Detta för att förenkla vägvisning och tydliggöra att Råsta strandväg är huvudled.
Dela: