Stor satsning på cykelframkomlighet i Solna

Med start i sommar inleds arbetet med två nya cykelsatsningar i Solna. Det rör sig dels om regionala Märstastråket via Hagalund, dels Huvudcykelstråket vid Tritonvägen. Syftet är att förbättra både framkomlighet och säkerhet för de många cyklister som rör sig i och genom Solna. Totalt omfattar cykelsatsningar i årets budget 10 miljoner kronor.


Utifrån Solnas cykelplan (PDF-dokument,) görs i år flera insatser för ökad framkomlighet och säkerhet på stadens cykelstråk. Det är en viktig del i att vara en trygg och tillgänglig stad, vare sig man är solnabo, besökare eller pendlar till arbete i staden.

- Det är två viktiga åtgärder som nu påbörjas. Vi breddar och förbättrar standarden på del av Märstastråket och knyter ihop cykelnätet med Sundbyberg längs Tritonvägen. Det kommer att förbättra både framkomlighet och säkerhet för Solnas cyklister, säger Magnus Persson ordförande i Tekniska nämnden.

Huvudprojekten i år består av två större cykelstråk, som vardera får markanta förbättringar gällande alltifrån framkomlighet till säkerhet.

Regionala Märstastråket är en viktig cykelled i regionen och insatserna kommer beröra sträckan Viktoriagatan-Solnavägen i Hagalund. Här kommer bland annat en breddning av cykelbanan genomföras, trottoar anläggas samt på del av sträckan en så kallad cykelfartsgata skapas, där bilkörning får förekomma – på cyklisternas villkor.

Huvudcykelstråket vid Tritonvägen omfattar sträckan Albyvägen-Landsvägen. Här kommer en helt ny cykelbana att skapas eftersom det i dag inte finns någon självklar eller smidig väg för att ta sig tryggt och smidigt mellan Solna och Sundbyberg. Dessutom kommer ett nytt övergångsställe skapas, vilket kommer även gående till del vid Landsvägen. Sammantaget ökar både säkerhet och framkomlighet för flera trafikslag. Projektet är dessutom ett koordinerat samprojekt med grannkommunen för att maximera nyttan och tänka smart tillsammans.

Arbetena med cykelstråken kommer påbörjas i juni respektive under sensommaren.

Regionala Märstastråket enligt nedan:

Huvudcykelstråket vid Tritonvägen enligt nedan:

Dela: