Bygglov för 100 nya bostäder i Råsunda

Bygglov beviljas för omkring 100 nya bostäder i Råsunda. Vid korsningen Råsundavägen och Östervägen ersätts därmed befintligt kontorshus med ett attraktivt flerbostadshus, utformat som ett varierat stadskvarter med en gemensam innergård.


Vy Råsundavägen. Illustration: BAU arkitekter
Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 21 februari fattat beslut om att bevilja bygglov för JM AB:s planer för Motorn 10. Detaljplanen har sedan tidigare antagits och innebär att omkring 100 nya lägenheter kommer att byggas i attraktivt läge i Råsunda. Därutöver har exploatören förbundit sig att betala ett tunnelbanebidrag som en del i avtalet med staden.

– En gammal kontorsfastighet omvandlas till moderna bostadshus på ett sådant sätt att stadskänslan ökar markant, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.


Vy Östervägen. Illustration: BAU arkitekter

Vad innebär bygglovet?
Solna har en uttalad ambition om att möjliggöra för fler solnabor att växa och utvecklas i staden, också vad gäller boende. Många är de som med en växande familj ser sig om efter större bostäder. Av de omkring 100 lägenheterna som by beviljats bygglov planeras en fjärdedel bestå av stora lägenheter om 4 rum och kök. Husen ska även inrymma nio stycken LSS-bostäder.

Stadskvarteret som kommer växa fram innehåller hus som varierar från fyra våningar mot Charlottenburgsvägen till nio våningar mot Östervägen. I varierad omfattning kommer bottenvåningarna mot Råsundavägen och Östervägen att ha lokaler för verksamheter. Det kan röra sig om till exempel restauranger, caféer, kontor och butiker. Målet är att öka stadskänslan både genom utformning och genom erbjudandet i husen.


Vy Charlottenburgsvägen. Illustration: BAU arkitekter


Dela: