Arenastaden utvecklas med fler bostäder och ökad stadskänsla

Byggnadsnämnden har den 6 december fattat beslut om granskning av den nya detaljplanen för kv. Farao m.fl i Arenastaden. Syftet är att åstadkomma fler bostäder, ny kontorsbebyggelse samt ny cykel- och gångväg. Totalt kan det röra sig om cirka 600 nya lägenheter. Förslaget skapar förutsättningar för en levande stadsmiljö - dygnets alla timmar.

Solnas ambition med den framväxande och dynamiska Arenastaden är att stadsdelen ska vara blandad; både bostäder och kontor ska finnas i en bra mix. På så vis skapas liv och rörelse på både dag- som kvällstid. Det är viktigt, inte minst för en aktiv stadskänsla och för tryggheten.

Ett annat syfte med den nya detaljplanen är att skapa en bättre koppling mellan Arenastaden och gamla Råsunda. Detta åstadkoms genom att de nya kvarteren utformas för att förmedla just övergången mellan Gamla Råsundas mer sammanhållna, klassiska bebyggelse till att övergå i Arenastadens höga och varierade storskalighet. Samtidigt förses Dalvägen med cykelbana och gångbanor för enklare framkomlighet.

– Förslaget kopplar på ett attraktivt sätt ihop Arenastaden med det närliggande mer småskaliga Råsunda. Samtidigt ger det fler boendemöjligheter i Arenastaden och därmed en mer blandad stadsdel, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.

Vad har hänt?

Byggnadsnämnden i Solna har fattat beslut om granskning för de två kvarteren, Farao och Uarda, som ligger längs Dalvägen. Totalt skapas möjligheter för cirka 600 nya lägenheter. De nya byggnaderna ska passa in i området där den moderna arenan finns på ena sidan och Råsunda med sina äldre hus på den andra.

Vad händer nu?
I början av januari 2018 planeras planen att skickas ut för granskning.
Läs gärna mer om hur det går till när en ny detaljplan arbetas fram här.

Dela: