Ambitionen höjs – cykeln ska prioriteras i Solna

Solna växer så det knakar. Nya solnabor, fler pendlare och besökare ställer krav på resmöjligheter, bland annat med cykel. Att cykla är ett tidseffektivt och miljösmart sätt att resa på och vid kommunstyrelsens sammanträde 16 maj antogs stadens cykelplan, med förbättringsförslag för cyklingen i Solna. Det ska vara attraktivt, tillgängligt och säkert att cykla här.

Cykel har blivit ett allt mer populärt som transportmedel i en växande storstadsregion med trängsel i biltrafiken, framförallt under rusningstid. Stockholms stad har under många år genomfört mätningar av antalet cyklister, som färdas in mot innerstaden. Antalet cyklister har ökat med 70 % under de senaste 10 åren. På gränsen mellan Solna och Stockholm har studier visat att antalet cyklister har ökat med 18 % under de senaste fem åren.

Fler ska välja cykel

– Syftet med stadens cykelplan är att erbjuda ett cykelvägnät som ska vara attraktivt, tillgängligt och säkert. Cykelplanen innebär en tydlig ambitionshöjning. Med den på plats finns goda möjligheter att planera för en bättre cykelinfrastruktur,vilket är en viktig del i byggandet av ett attraktivt Solna, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Hela staden ska kunna nås med cykel och på kort sikt behövs punktvisa förbättringar för att öka framkomligheten och höja trafiksäkerheten. På längre sikt handlar det om att anlägga säkra och attraktiva cykelvägar som hänger ihop och håller hög standard. Tekniska nämnden har ansvaret för drift och nyanläggning av stadens gatunät. Därmed är det också tekniska nämnden som får huvudansvaret att genomföra cykelplanen nu när den har antagits.

Förbättringar och åtgärder

Cykelplanen ska i första hand förbättra för cyklister som använder Solnas vägnät för sina arbetsresor. Så i planen redovisas sju regionala cykelstråk och tretton kommunala huvudcykelstråk samt vilka åtgärder som är önskvärda på vart och ett av dem. Tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet ska prioriteras. Men planen ska också hitta brister i dagens cykelnät och komma med förslag på hur de ska åtgärdas, exempel på det är:

  • fler cykelparkeringar och pumpstationer
  • fler och tydligare skyltning och målning av linjer
  • bättre underhåll av underlaget under hela året
  • gamla och bristfälliga beläggningar på cykelstråken inventeras
  • höjda krav på omledningar av cykeltrafiken vid byggen

Här hittar du Cykelplanen i sin helhet (PDF-dokument, 22,0 MB).

Dela: