Nyheter - Stadsbyggnad & trafik

Ny bussdepå vid Tomteboda

11 november 2016

På byggnadsnämnden den 9 november godkändes detaljplanen för en ny bussdepå vid Tomtebodaterminalen. Den nya bussdepån ska utformas för att inrymma SL:s innerstadsbussar och omfattar cirka 220 bussuppställningsplatser, ny tvätthall och en administrationsdel. Samtidigt utökas möjligheterna för användningen inom terminalbyggnaden med lätt industri, kontor och utbildning (ej för- eller grundskola).

Nytt kontorshus vid Solna station

2 november 2016

Solnas byggnadsnämnd har beviljat bygglov för ett kontorshus vid Solna station. Det innebär att så snart staden gett startbesked kan bygget dra igång. Huset kommer att bestå av 15 våningar, med ett entréplan som ger plats för butiker, restauranger, kaféer m.m.

Nu sänks hastigheten på Solnas gator

27 oktober 2016

Som en del i arbetet för en renare och tryggare stad sänks nu hastigheten på ett antal gator i Solna. Detta görs för att höja trafiksäkerheten och för att skapa en tryggare och lugnare trafikmiljö för cyklister och gångtrafikanter. Förändringen innebär att omkring 150 vägmärken byts ut, 20 vägsträckor får sänkt hastighet. Arbetet påbörjas i mitten av november och beräknas vara klart under året.

Ny chans att tycka till om Gula linjen

26 oktober 2016

Idag, 26 oktober, börjar det kompletterande samrådet om den nya tunnelbanan till Arenastaden. Samrådet pågår till den 15 november. Sen kommer alla synpunkter sammanställas och vägas in det fortsatta arbetet.

Bygglov för nytt hotell nära Sundbybergs station

25 oktober 2016

Under byggnadsnämndens sammanträde 19 oktober beviljades bygglov för ett nytt hotell nära Sundbybergs station. Hotellet inrymmer 9 våningar och 176 rum. Ett rum på varje våningsplan utförs fullt tillgängligt.

Godkänd detaljplan för nya kvarter vid Järva krog

24 oktober 2016

Byggnadsnämnden har beslutat att godkänna en detaljplan som möjliggör tre nya kvarter mellan Vallgatan och Galoppvägen, med kontor, lokaler, förskola och cirka 500 bostäder. Bland annat planeras NCC:s nya huvudkontor att inrymmas inom området.

Drygt 200 nya lägenheter i Råsunda

20 oktober 2016

Efter samråd och inkomna synpunkter har nu ett justerat förslag tagits fram för kvarteret Bollen m.fl. i Råsunda. Den 19 oktober beslutade Byggnadsnämnden att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra granskning av detaljplaneförslaget.

Så fortsätter utvecklingen av Norra Hagastaden

19 oktober 2016

Den 19 oktober godkände byggnadsnämnden ett planprogram för Norra Hagastaden. Programmet beskriver och anger riktlinjer för hur den östra delen av Karolinska sjukhusområdet kan omvandlas från institutionsområde till blandad tät stadsbebyggelse.

Samråd kring program för del av Huvudsta 3:1 och kv. Krukmakaren

20 oktober 2016

På byggnadsnämnden 19 oktober beslutades det att genomföra samråd kring ett program för utveckling av Norrenergis verksamhet i Solnaverket och bostadsbebyggelse öster om Huvudstaleden.

Ett växande Solna behöver goda kommunikationsmöjligheter

19 oktober 2016

Solna växer och vi blir allt fler Solnabor och samtidigt väljer fler och fler företag och verksamheter att flytta till vår stad. I samband med detta ställs det höga krav på att vi som är resenärer kan förflytta oss på ett tryggt, hållbart och smidigt sätt både inom och ut och in i staden. Visionen för framtidens trafikförsörjning, som tagits fram av Stockholms läns landsting, beskrivs i trafikförsörjningsplanen som rymmer både Stockholms läns och Solna stads utvecklingsplaner.

Nya steg i utvecklingen av Hagalund

11 oktober 2016

På tisdagen 11 oktober uppmärksammades den nya trappa som staden byggt mellan Hagalund och Solna station för att skapa en bättre koppling som gynnar hela området. Trappan skapar en genare och bättre väg till och från bland annat tvärbana och pendeltåg. Nu väntar större förändringar i området genom planerna på en entré till nya tunnelbanan i norra Hagalund.

Ljus i mörkret ökar tryggheten

4 oktober 2016

Hösten är här och dagarna blir allt mörkare. Då är det extra viktigt att man ska kunna känna sig trygg i områden där man bor och rör sig. Som vi berättat tidigare under året pågår omfattande trygghetsskapande insatser på stadens gator och vägar. Det rustas och förbättras på flera platser och det omfattar bland annat målning av stadens övergångsställen och upprustning av flera gång- och cykeltunnlar med nya ljusa kulörer och effektivare belysning.

Promenera genom alkärret i Huvudsta

15 september 2016

För att öka möjligheten för fler att kunna besöka våra naturmiljöer har staden byggt en tillgänglighetsanpassad spång av trä med ledstänger och sittbänkar utefter promenaden genom alkärret i Huvudsta. Träspången gör det möjligt att även med barnvagn, rullator eller rullstol ta en promenad in i naturområdet.

Gemensam målbild för Stockholmsregionen

13 september 2016

Under måndagens kommunstyrelsemöte stod en samrådshandling från Stockholms läns landsting på agendan om en uppdaterad regional utvecklingsplan för Stockholm (RUFS 2050).

Lyckad start för stadens mobila återvinningscentral

31 augusti 2016

Sedan i februari har Solna tillsammans med SÖRAB haft en mobil återvinningscentral varannan måndag på tre olika platser i staden för att underlätta för solnaborna att bli av med sitt grovavfall och farliga avfall på ett miljöriktigt sätt. Projektet har nu utvärderats och anses så lyckat att det nu planeras för fortsättning under 2017.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 6 , 7 , 8 (denna sida) , 9 , 10 , 11 , Nästa

Filtrera nyheter