Nyheter - Stadsbyggnad & trafik

Fler större familjelägenheter byggs i Solna

1 mars 2018

2017 var ett år då grunden lades för många viktiga bostadssatsningar i Solna – både med byggstart i närtid och mer långsiktiga planeringsprojekt, med en högre andel stora lägenheter. Samtidigt flyttade solnabor in i 789 helt nya färdigställda lägenheter, helt enligt bygglöftet på cirka 800 lägenheter.

290 nya hotellrum när Arenastaden utvecklas

22 februari 2018

Arenastaden och området runt Friends Arena fortsätter stadigt att utvecklas. Med närmare 30.000 arbetsplatser och miljontals besökare årligen finns stor efterfrågan på flexibla möjligheter i området. För att möta behovet har ansökan gjorts om en påbyggnad på hotellanläggningen Arena Gate, som idag är lägre än omgivningen. Påbyggnaden föreslås bli tre våningar och ska bland annat innehålla fler hotellrum. Byggnadsnämnden fattade den 21 februari beslut om att låta förslaget gå ut på granskning.

470 nya lägenheter, förskola och utvecklad energiförsörjning

22 februari 2018

Fler bostäder till en växande befolkning och ett långsiktigt säkrande av Solnaverkets energiförsörjning. Det är bakgrunden till det detaljplanearbete som pågår kring Huvudstaleden och som byggnadsnämnden den 21 februari beslutat skicka ut på samråd. Totalt omfattas tre nya bostadskvarter öster om Huvudstaleden med cirka 470 nya bostäder, LSS-bostäder, handelslokaler samt en förskola. Därutöver även plan för att utveckla och förbättra Solnaverkets viktiga energiproduktion väster om leden.

Bygglov för 100 nya bostäder i Råsunda

22 februari 2018

Bygglov beviljas för omkring 100 nya bostäder i Råsunda. Vid korsningen Råsundavägen och Östervägen ersätts därmed befintligt kontorshus med ett attraktivt flerbostadshus, utformat som ett varierat stadskvarter med en gemensam innergård.

Skanska fortsätter utvecklingen av östra Arenastadens med nya kontor och medfinansierar tunnelbanan

20 februari 2018

Ett av Solnas mest expansiva områden, Arenastaden, fortsätter nu sin utveckling. I östra delen, mellan Ostkustbanan och Gårdsvägen, kommer området planläggas för ny kontorsbebyggelse efter beslut i Kommunstyrelsen den 19 februari. Det är Skanska och Fabege som vill utveckla området med nya kontor på tillsammans totalt ca 55 000 m2. Läget är mycket centralt och kommunikationsvänligt. Skanska och Fabege kommer, i och med projektet, även att medverka till stadens medfinansiering av den nya tunnelbanan.

Seniorbostäder planeras i Bergshamra

20 februari 2018

I natursköna Bergshamra, vid Pipers väg, planeras en omvandling av kontor till i första hand 100 nya seniorbostäder i direkt närhet till Brunnsviken. Därutöver kan det bli ytterligare upp till 100 nya lägenheter, en förskola och andra lokaler.

Ökad trafiksäkerhet genom enkelriktning av Våtmarksvägen och Meanderslingan

19 februari 2018

From måndagen den 19 februari enkelriktas två gator i Järvastaden - Våtmarksvägen och Meanderslingan. Syftet är att höja trafiksäkerheten.

Ny stadsdel utvecklar Solnavägen till levande stadsgata

8 februari 2018

En ny stadsdel med 600 nya bostäder, kontor, butiker och förskola kommer att byggas vid Solnavägen, strax sydost om Solna centrum och i direkt anslutning till den nya tunnelbanestationen i Hagalund.

Ny tillfällig mötesplats tar plats i Bagartorp

2 februari 2018

Bagartorp lyfts som ett utvecklingsområde i Solna stads översiktsplan och kommer successivt bli en än mer sammanhållen och levande stadsdel. Det planeras för nya bostäder, service och ett nytt entrétorg till Ulriksdals pendeltågstation. Tills dess att planerna tagit mer konkret form kommer en tillfällig mötesplats "Mötesplats Bagartorp" att ta plats på Bagartorpskolans tidigare tomt. Här kan både boende och besökare njuta av en trevlig utemiljö med nya träd och grönska som tar plats jämte stadsodling, utegym, boule och padeltennisbana.

Nya bostäder och förskola i Järvastaden

2 februari 2018

Fem nya kvarter med omkring 730 lägenheter, en förskola med 6-8 avdelningar och en park. Det är huvuddragen i det planförslag för området vid Järva skjutbaneväg som nu ska ut på samråd. Järvastaden fortsätter därmed att utvecklas i rask takt. När stadsdelen är fullt utbyggd om några år beräknas cirka 12 000 människor bo i stadsdelen.

Ny simhall för solnaborna

1 februari 2018

Planeringen för solnabornas nya simhall fortsätter. Enligt förslaget som nu ska ut på granskning kommer simhallen byggas på Ulriksdals idrottsplats, bredvid de tre redan existerande ishallarna. Det är bara ett stenkast ifrån Arenastaden och de många kommunikationsmöjligheter som finns där. Ovanpå simhallen byggs kommersiella lokaler, som bidrar till finansieringen av simhallen.

Granskning av Dalvägen pågår

19 januari 2018

Nya bostäder, ny förskola, fler restauranger och närservice samt bättre gång- och cykelvägar planeras i Arenastaden vid Dalvägen. Förslaget innebär att befintliga bostäder och kontor kompletteras med nya. Den nya bebyggelsen innebär också att Arenastaden och gamla Råsunda binds ihop på ett bra sätt, något som kommer göra området mer levande och tryggare. Granskning av detaljplanen pågår till den 26 januari.

Utveckling av Enköpingsvägen till ny stadsgata

19 december 2017

Planerna för att skapa en mer stadslik miljö runt Enköpingsvägen går vidare. En utvecklingsplan som visar på möjligheterna att utveckla Bagartorp och Agnesberg, samt området längs med Enköpingsvägen, när vägen omdanas till en stadsgata har nu tagits fram.

Fler bostäder och utökade möjligheter vid gamla Råsundastadion

19 december 2017

En ändring av detaljplanen görs för att möjliggöra bostäder i det s.k. Dallashuset, samtidigt som krav införs på publika ytor i den del av huset som ligger mot torget. Dessutom breddas möjligheten till olika sorters bostäder i det tidigare kontorshuset "Kammen". Totalt möjliggör det för ca 100 nya lägenheter i ett av Solnas mest centrala lägen.

Arenastaden utvecklas med fler bostäder och ökad stadskänsla

13 december 2017

Byggnadsnämnden har den 6 december fattat beslut om granskning av den nya detaljplanen för kv. Farao m.fl i Arenastaden. Syftet är att åstadkomma fler bostäder, ny kontorsbebyggelse samt ny cykel- och gångväg. Totalt kan det röra sig om cirka 600 nya lägenheter. Förslaget skapar förutsättningar för en levande stadsmiljö - dygnets alla timmar.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 , , 9 , Nästa

Filtrera nyheter