Nyheter - Stadsbyggnad & trafik

Ny detaljplan för kvarteret Stallmästaregården tas fram

17 maj 2016

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 maj beslutades att byggnadsnämnden får i uppdrag att starta planarbete för en ny detaljplan för kvarteret Stallmästaregården.

Ambitionen höjs – cykeln ska prioriteras i Solna

17 maj 2016

Solna växer så det knakar. Nya solnabor, fler pendlare och besökare ställer krav på resmöjligheter, bland annat med cykel. Att cykla är ett tidseffektivt och miljösmart sätt att resa på och vid kommunstyrelsens sammanträde 16 maj antogs stadens cykelplan, med förbättringsförslag för cyklingen i Solna. Det ska vara attraktivt, tillgängligt och säkert att cykla här.

Ändrad detaljplan för nytt forskningscentrum inom Haga

28 april 2016

Vid kommunstyrelsen sammanträden 11 april 2016 fattades beslut om att ändra detaljplanen för nytt forskningscenter inom Haga 4:35.

Stark upphandling och entreprenörsstyrning under 2015

13 april 2016

Tekniska nämnden i Solna bildades 1 januari 2015 och har nu antagit sin första årsredovisning. Året har präglats av en tydlig inriktning mot stärkt entreprenörsstyrning och utvecklat upphandlingsarbete.

Bygglov för nytt kontorshus i Huvudsta

7 april 2016

Under byggnadsnämndens sammanträde 6 april 2016 beviljades bygglov för nybyggnad av kontorshus i området Ingenting i Huvudsta.

Bygglov för nybyggnad i kvarteret Patienten

7 april 2016

Under byggnadsnämndens sammanträde 6 april 2016 beviljades bygglov för nybyggnad av källarplan 1 och 2 i Scandinavian Life Science, söder om Nya Karolinska sjukhuset vid Hagaplan.

Förbättringar av stadens fastigheter under 2015

6 april 2016

Tekniska förvaltningen i Solna stad har en viktig roll för Solnas utveckling och ansvarar bland annat för förvaltning av stadens fastigheter. Fastighetsverksamheten är i huvudsak en servicefunktion till stadens verksamheter, främst Barn- och utbildningsförvaltningen, Omvårdnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen. Uppdraget är att erbjuda effektiva och ändamålsenliga lokaler för stadens verksamheter. Under år 2015 genomförde förvaltningen flertalet stora förbättringsprojekt av stadens fastigheter.

För en bättre stadsmiljö – insatser under 2015

23 mars 2016

Rent, snyggt och tryggt - så vill staden att solnaborna ska uppleva sin stadsmiljö. På tisdagen 22 mars antogs tekniska nämndens första årsredovisning för 2015. Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i och under 2015 gjordes många insatser i stadsmiljön för att förbättra och förfina staden.

Ny inriktning för stadens klottersanering

22 mars 2016

En klotterfri stad är en viktig del i arbetet för att nå Tekniska nämndens mål om en ren, snygg och trygg stadsmiljö för solnaborna.

1000 inflyttningsklara lägenheter under 2015

21 mars 2016

Det byggs mycket i Solna och det behövs. Solna ska kunna möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

Förbättringar för vår stadsmiljö och vårt klimat

16 mars 2016

Rent, snyggt och tryggt - så vill staden att solnaborna ska uppleva sin stadsmiljö. Det sker genom ökad upprustning och skötsel av stadens offentliga miljöer, fastigheter samt genom utökat ansvar för avfall- och återvinning. Inom ramen för dessa satsningar för stadsmiljön görs insatser som bidrar till minskning av negativ påverkan på vårt klimat och här kan du ta del av ett urval.

Utökat planuppdrag i nordvästra Huvudsta

15 mars 2016

Byggnadsnämnden beslutade den 9 mars 2016 att ge byggnadsförvaltningen ett utökat planuppdrag där Norrenergis värmeverk inkluderas i planeringen för området i nordvästra Huvudsta.

Nya trygghetsbostäder i kvarteret Palsternackan

10 mars 2016

Under onsdagens byggnadsnämnd godkändes detaljplanen för Palsternackan 2 i Huvudsta. Efter granskning och godkännande av nämnden överlämnas nu ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Ny fastighet vid Kolonnvägen ut på samråd

4 februari 2016

Byggnadsnämnden beslutade under onsdagen den 3 februari 2016 att sända ut detaljplanen för kvarteret Signalen, som möjliggör för en ny byggnad utmed Kolonnvägen vid Ballongberget på samråd. Efter beslutet i Byggnadsnämnden sänds planen ut på samråd till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

Bygglov för 129 lägenheter i kvarteret Charlottenburg

18 juni 2015

Byggnadsnämnden i Solna har beviljat bygglov för fyra niovåningshus längs med Solnavägen. Projektet omfattar 129 bostäder med lokaler i husens bottenvåningar.

Gå till sida: Föregående , 1 , , 7 , 8 , 9 , 10 (denna sida) , 11 , Nästa

Filtrera nyheter