470 nya lägenheter, förskola och utvecklad energiförsörjning

Fler bostäder till en växande befolkning och ett långsiktigt säkrande av Solnaverkets energiförsörjning. Det är bakgrunden till det detaljplanearbete som pågår kring Huvudstaleden och som byggnadsnämnden den 21 februari beslutat skicka ut på samråd. Totalt omfattas tre nya bostadskvarter öster om Huvudstaleden med cirka 470 nya bostäder, LSS-bostäder, handelslokaler samt en förskola. Därutöver även plan för att utveckla och förbättra Solnaverkets viktiga energiproduktion väster om leden.


Vy från Huvudstaleden

Vad innebär detaljplaneförslagen?

Nya bostäder
Öster om Huvudstaleden planeras för ett helt nytt bostadsområde. Den nya bebyggelsen planeras bli utformad som två sammanhängande byggnadskroppar (meandrar) och ett punkthus. Totalt omfattas cirka 470 lägenheter, LSS-lägenheter, lokaler för centrumändamål samt en förskola med sex avdelningar.

Husen har utformats med största möjliga hänsyn tagen till de bullerdämpande behov som närheten till leden för med sig. Området får dessutom en förbättrad service genom att det längs med och i anslutning till Alphyddevägen planeras för centrumändamål så som handel. I resterande del av det norra kvarteret möjliggörs det för centrumändamål i bottenvåningen.

Säkrad energiförsörjning
Solnaverket utgör Norrenergis huvudproduktionsanläggning för fjärrvärme och fjärrkyla. Efterfrågan på hållbart producerad fjärrvärme och fjärrkyla är redan idag stor och beräknas öka ytterligare i takt med Stockholmsregionens fortsatta expansion. Den föreslagna utbyggnaden säkerställer Solnaverkets behov av att utveckla värmeproduktionen i takt med att Solna och Sundbyberg växer.

Varför sambehandlas detaljplanerna?

– Genom att parallellbehandla detaljplanerna för såväl fler bostäder som utbyggd fjärrvärmeverksamhet undviker vi att de två sakerna lägger krokben för varandra, säger Torsten Svenonius, ordförande för byggnadsnämnden, Solna stad.

Vad händer nu?
Byggnadsnämnden fattade den 21 februari beslut om att skicka ut detaljplanerna för Krukmakaren och Huvudsta 3:1 på samråd, där möjlighet ges att inkomma med synpunkter. Läs gärna mer om ärendet här.


Gatuvy Jonstorpsvägen

Dela: