250 nya lägenheter och förskola planeras nära Karolinska Institutet

Succesivt kommer Solnavägen att utvecklas till en mer attraktiv och stadsmässig gata med tätare bebyggelse. Snart går ett förslag på ny bebyggelse ut på samråd vilket omfattar cirka 250 nya lägenheter, publika lokaler i bottenvåningen och en förskola, nära Karolinska Institutet. Tillskottet av nya bostäder kommer att förse området med mer liv och rörelse, även kvällstid.

Utmed Solnavägen, finns ett område som utgörs av oexploaterad mark. Tomten uppfattas idag som en mörk överbliven baksida med sly nedanför de bostadslameller från början på 70-talet som ligger på en höjd väster om Solnavägen. Målet med den nya bebyggelsen är att skapa en stadsmässig framsida mot Solnavägen med lokaler och butiker i en förhöjd bottenvåning mot gatan.

– Det här projektet innebär ännu ett steg i arbetet med att omstrukturera Solnavägen till en stadsgata, säger Torsten Svenonius, ordförande i byggnadsnämnden.

Planförslaget som snart går ut på samråd omfattar ny bostadsbebyggelse med cirka 250 lägenheter, lokaler för handel i bottenvåningen och plats för en förskola med 4–6 avdelningar. Som ett led i stadens strävan att erbjuda invånarna ett varierat utbud av lägenhetsstorlekar ska minst 20 % av lägenheterna bestå av fyra rum och kök eller mer.

Utformning

Den nya bebyggelsen kommer att samspela med den befintliga bakomliggande bebyggelsen för att skapa ljusa trygga gårdsrum och släppa ner ljus på Solnavägen. Gårdarna rymmer förutom plats för rekreation för de boende också en förskolegård mot en ny grändgata som anläggs mellan Fogdevreten och Solnavägen.


Vy från Solnavägen, söderut. Illustration: Joliark


Karta: planområdets ungefärliga läge.

Beslut i ärendet

  • Byggnadsnämnden beslutade 27 september 2017 att genomföra samråd om detaljplaneförslaget del av kvarteret Tomteboda m.fl. vid Solnavägen.

Läs mer om arbetsgången kring detaljplaner

Dela: