Gestaltningsprogram

Solna stad tog under år 2008 fram ett gestaltningsprogram för kommunens offentliga miljöer. Programmet ska fungera som standard vid utformning av allmän platsmark men även ge riktlinjer för kvartersmarkens utformning. Det ger därmed också en grundläggande norm för kommande gestaltningsprogram inom kommunen. Ett särskilt gestaltningsprogram för gatorna i Huvudsta har också upprättats.

Gestaltningsprogram för solna stads offentliga miljöer

Programmet ger riktlinjer för utformningen av gatusektioner samt val av markmaterial, belysning, möblering, och träd.

Vid nyexploatering och upprustning av befintliga områden ska gestaltningsprogrammet sätta ramar för hur Solnas utemiljöer bör utformas. Målen man vill uppnå genom detta är följande.

  • Det ska vara lätt att orientera sig längs Solnas gator.
  • Miljöerna ska ha en stadsmässig prägel och vara utrustade med material av hög kvalitet.
  • Det ska tydligt märkas att man närmar sig en centrumbildning genom en stadsmässig helhetskaraktär.
  • Solnas utemiljöer ska vara både vackra och tillgängliga för så många som möjligt.
  • Det ska finnas en röd tråd mellan de olika kommundelarna i form av de omsorgsfullt gestaltade gatorna.

Gestaltningsprogram för Huvudsta

Då det saknas en trafikled för trafik från de västra och nordvästra förorterna till Essingeleden har Huvudsta en stor genomfartstrafik på bostadsgatorna. De stora trafikflödena innebär att kapaciteten i större korsningar är nära fullt nyttjad. Detta ger svårigheter att fullfölja utbyggnad av bostäder i Huvudsta. Det är därför nödvändigt att minska genomfartstrafiken.

Huvudstagatan är ombyggd i enlighet med gestaltningsprogrammet

Trafiken försämrar boendemiljön genom buller och luftföroreningar och ger upphov till trafiksäkerhetsrisker och otrygghet. De breda gatorna med stora korsningar är också ett förfulande inslag i stadsbilden. Dessutom utgör de kraftiga barriärer i stadsdelen.

Syftet med detta gestaltningsprogram för gaturum är att utreda förutsättningarna för att med gatuåtgärder minska trafikströmmarna genom Huvudsta, samt att redovisa hur befintliga huvudgator bättre kan anpassas till stadsmiljön.

Etappindelning

Genomförande

Avsikten är att ombyggnaden av Storgatan och Armégatan skall ske i tre huvudetapper. Den första etappen omfattar Storgatan mellan Huvudstagatan och Lundagatan/Ekelundsvägen, ombyggnaden har påbörjas i augusti 2009, efter att bostäderna i kv. Repslagaren färdigställts.

Den andra etappen omfattar Storgatan mellan Armégatan och Alphyddevägen och skall utföras i samband med om- och tillbyggnaden av Huvudsta centrum. Etapp tre omfattar Armégatan. Ombyggnaden kommer att utföras då anslag erhålls. Ev. ombyggnad av Storgatan mellan Armégatan och Huvudstagatan får prövas i ett senare skede.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

08-734 29 50. Telefontid måndag- fredag 09-12, 13-15.
08-734 23 77 (fax)

stads­byggn­ad@solna.se

Besöksadress

Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum vardagar kl 9-11.

Skicka meddelande till Stadsbyggnadsförvalt­ningens kundtjänst