Snö och halka - aktuellt just nu

Här kan du se status på snöröjningen och halkbekämpningen och vad som är aktuellt just nu. Då väder och snöfall kan variera kraftigt sker arbetet fortlöpande och dagarna kan se väldigt olika ut.

Aktuellt

Här kan du se aktuella händelser för dagen. När det inte uppdaterats något för dagen finns inga extraordinära händelser eller orsaker utan verksamheten pågår som vanligt.

Arbetet med halkbekämpning i Solna stad.

Vår entreprenör är ute under natten och snöröjer samt halkbekämpar på stadens gator. De är även under dagen ute och halkbekämpar i staden. Utöver entreprenörens inplanerade körrutter så sker även rondering för att komplettera halka där det behövs. Detta sker varje dag där risk för snö eller halka förekommer inkluderat helger och röda dagar.

Vår entreprenör är skyldiga till att snabbt vidta åtgärder på missad halkbekämpning. Ni kan göra en felanmälan via vårt kontaktcenter.

Parkerade bilar och servicedagar

Fordonsägaren behöver skotta fram sin bil och parkera den så att den står rätt. Översnöade bilar som står felparkerade på till exempel servicedagar hindrar plogbilarna från att komma fram och röja snön från gatorna. Bilar som står felparkerade får en parkeringsanmärkning. Avgift ska alltid betalas.

Sophämtningen påverkas också av snön

När det snöar kraftigt kan sophämtning försenas. Vi ber om er förståelse och tackar för er hjälp att underlätta för sophämtningen. Det är viktigt att varje fastighetsägare ser till att:

  • Skotta och sanda fram till soprum och platser där sopkärl finns
  • Öppna upp snövallar
  • Håll fri väg mellan kärlet och gatan
  • Skotta runtom underjordbehållare och sopa av snön som ligger på locken
  • Skotta i anslutning till kommunal mark eller gata som gränsar till din fastighet

Har du frågor om din sophämtning vänligen kontakta kommunens kundtjänst för avfall hos Suez på 08-519 330 04 eller solna@sita.se

En påminnelse till alla bilister: många bilar står kvar trots att det är servicedag. Det gör att insatser inte kan genomföras på den plats där bilen står. Titta gärna en extra gång på parkeringsangivelserna när du parkerar.

Så går snöröjningen av Solnas gator till

Stadens gång- och cykelstråk är prioriterade för snöröjning, samt vägar med genomfarts- och kollektivtrafik. På prioriterade körvägar samt gång- och cykelstråk ska snöröjning utföras när snödjupet är tre centimeter. För stadens övriga bilvägar startar plogbilarna arbetet när snödjupet är fem centimeter. Vid risk för halka startar halkbekämpningen direkt, oavsett tid på dygnet. På gång- och cykelvägar består halkbekämpningen främst av sandning. Staden snöröjer och halkbekämpar majoriteten av trappor runt om i staden.

Liksom förra vintern kommer stadens huvudstråk för gång och cykel att sopas rena från snö och halkbekämpas med en saltlösning som sprutas ut över vägen.

Karta över stråken samt övriga gång- och cykelbanor. (PDF-dokument)

Karta över prioriterade och övriga körvägar. (PDF-dokument, 6,0 MB)

Snöröjning sker även kontinuerligt på de angivna servicedagarna. Det är viktigt att dessa respekteras, för står fordon parkerade på en gata när det är servicedag kommer inte plogbilen att kunna snöröja. Här kan du se när de olika servicedagarna infaller.

Bortforsling av snöhögar

Solna stad ser löpande över de snöhögar som är utplacerade i staden och beställer bortforsling utefter placering och storlek. Entreprenören meddelar också om de ser att behov uppstår och staden beställer då bortforsling. Men i regel sker bortforsling endast omedelbart/automatisk på så kallade prioriterade områden. Så om snöhögarna inte utgör trafikfara eller intrång på annans mark så kan de ligga kvar under en period.
Prioriterade områden är ytor vid Karolinska sjukhuset, Tvärbanans stationer och bussterminalen vid Solna centrum. Dessutom prioriteras snöhögar i stadsdelar där det är trångt i gaturummet och/eller många människor som rör sig. I dessa områden får inga snövallar/högar finnas kvar efter genomförd plogning. Att ta bort alla snöhögar i staden som bildas efter plogning skulle kosta stora belopp och vi behöver göra en avvägning. Mindre snöhögar brukar nötas eller smälta bort, men en del större kan behöva forsla bort inför grusupptaget. Bortforsling av snöhögar ingår inte per automatik vid servicedagar.


Så gör du en felanmälan

Har du synpunkter på stadens vinterväghållning eller har du uppmärksammat skador som uppstått till följd av snöröjning kan du göra en felanmälan. Ärendet skickas då direkt till stadens kontaktcenter. Du kan också höra av dig till stadens kontaktcenter på nummer 08-746 10 00. Skicka gärna med en bild för att underlätta bedömningen av vilken åtgärd som behövs!

Dela: