Snö och halka

När vinterväglag råder ska såväl stadsgator som mindre gator och cykelbanor snöröjas och halkbekämpas. Här har vi samlat information och vanliga frågor om snöröjning och halkbekämpning i Solna.

Första snön över Råsunda

Aktuell rapport rörande snöröjning och halkbekämpning

Här kan du se aktuell information om vad som sker i staden rörande snöröjning och halkbekämpning.

Så går snöröjningen av Solnas gator till

Stadens gång- och cykelstråk är prioriterade för snöröjning, samt vägar med genomfarts- och kollektivtrafik. På prioriterade körvägar samt gång- och cykelstråk ska snöröjning utföras när snödjupet är tre centimeter. För stadens övriga bilvägar startar plogbilarna arbetet när snödjupet är fem centimeter. Vid risk för halka startar halkbekämpningen direkt, oavsett tid på dygnet. På gång- och cykelvägar består halkbekämpningen främst av sandning. Staden snöröjer och halkbekämpar majoriteten av trappor runt om i staden.

Liksom förra vintern kommer stadens huvudstråk för gång och cykel att sopas rena från snö och halkbekämpas med en saltlösning som sprutas ut över vägen.

Karta över stråken samt övriga gång- och cykelbanor. (PDF-dokument, 5,8 MB)

Karta över prioriterade och övriga körvägar. (PDF-dokument, 5,8 MB)

Bortforsling av snöhögar

Solna stad ser löpande över de snöhögar som är utplacerade i staden och beställer bortforsling utefter placering och storlek. Entreprenören meddelar också om de ser att behov uppstår och staden beställer då bortforsling. Men i regel sker bortforsling endast omedelbart/automatisk på så kallade prioriterade områden. Så om snöhögarna inte utgör trafikfara eller intrång på annans mark så kan de ligga kvar under en period.

Prioriterade områden är ytor vid Karolinska sjukhuset, Tvärbanans stationer och bussterminalen vid Solna centrum. Dessutom prioriteras snöhögar i stadsdelar där det är trångt i gaturummet och/eller många människor som rör sig. I dessa områden får inga snövallar/högar finnas kvar efter genomförd plogning. Att ta bort alla snöhögar i staden som bildas efter plogning skulle kosta stora belopp och vi behöver göra en avvägning. Mindre snöhögar brukar nötas eller smälta bort, men en del större kan behöva forsla bort inför grusupptaget. Bortforsling av snöhögar ingår inte per automatik vid servicedagar.

Servicedagar

Snart införs servicedagar varannan vecka på stadens gator, istället för en gång i månaden som det varit tidigare. Det gör tätare städning och vinterunderhåll möjligt. Det blir också enklare att hitta annan parkering då de nya servicetiderna är uppdelade i kortare pass om 3-4 timmar och inte gäller på alla gator samtidigt i ett område. Omskyltningen på gatorna kommer att påbörjas under vinter 2017. Vintertid genomförs det främst snöröjning och halkbekämpning under servicedagarna. För att plogbilarna ska kunna ta bort snön råder det parkeringsförbud under de tider som framgår av parkeringsskyltarna. Om bilar står parkerade trots parkeringsförbudet kommer snö och is att ligga kvar på gatorna. Det är därför viktigt att servicedagarna respekteras och efterföljs. Läs mer om de nya servicedagarna här.

Extremt väder

Vid så kallat "extremt väder" undantas kvalitetskraven för snöröjningen som redovisas ovan. Extremt väder inträffar vid snöfall som ger mer än 35 cm snö vid noll grader eller vid 50 cm snö vid minus 10 grader.

Skolor och förskolor

Vid snöröjning och halkbekämpning på stadens skolor och förskolor prioriteras fastighetens huvudingång. Resterande delar av gårdarna kan hanteras vid senare tillfällen under samma dag. Motsvarande prioritering görs även kring stadens vård- och omsorgsboenden samt kultur- och fritidsfastigheter.

Fastighetsägarens ansvar

Du som är fastighetsägare är ansvarig för att gångbanan utanför ditt hus är fri från snö och is. Snö och halka kan bland annat påverka din sophämtning och ställer därför krav på dig som fastighetsägare. Renhållningsfordon är stora och tunga, och en framkomlig väg krävs för att sophämtning ska kunna ske. Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda följande punkter vid snö och halka:

 • Skotta och sanda fram till soprum och platser där sopkärl finns
 • Öppna upp snövallar
 • Håll fri väg mellan kärlet och gatan
 • Skotta runtom underjordbehållare och sopa av snön som ligger på locken
 • Skotta i anslutning till kommunal mark eller gata som gränsar till din fastighet

Så här kan du hjälpa till

Även om ansvaret för snöröjning och halkbekämpning på gator och allmänna platser ligger på staden är det viktigt att vi alla hjälps åt för att få ett så effektivt och bra vinterunderhåll som möjligt. Du kan hjälpa till genom att:

 • Inte blockera vägen eller trottoaren. Tänk på att plogbilarna måste kunna ta sig fram. Respektera servicedagarna på stadens bilvägar.
 • När du skottar undan snön från din egen tomt och utfart – se till att snön inte hamnar på gatan, trottoaren, vändplats eller på gång- och cykelväg.
 • Klipp alla grenar som hänger ut över gatan från din tomt.
  Ha tålamod! Vi kommer till din gata så fort vi kan, men måste ta cykelbanor och större trafikleder först.
 • Använd gärna sanden i de lådor som staden placerat ut, för att själv minska risken för halka på din tomt. Här finns sandlådorna placerade. (PDF-dokument, 5,0 MB)

Så gör du en felanmälan

Har du synpunkter på stadens vinterväghållning eller har du uppmärksammat skador som uppstått till följd av snöröjning kan du göra en felanmälan. Ärendet skickas då direkt till stadens kontaktcenter. Du kan också höra av dig till stadens kontaktcenter på nummer 08-746 10 00. Skicka gärna med en bild för att underlätta bedömningen av vilken åtgärd som behövs!

Du hittar mer information under "Frågor och svar".

Dela: