Gatunamn i Järvastaden

I nordvästra Solna byggs en ny stadsdel, där den första etappen närmast Agnesberg är färdig.

Etapp 1, kvarteret Staben m.fl.

Samtliga kvartersnamn och flera av gatunamnen i den första etappen har anknytning till områdets militära historia. Här återfinns kvarteren Staben, Mässen, Mobiliseringen, Mönstringen, Inskrivningen och Logementet.

Järva skjutbaneväg

Vägen är gammal, och namnet syftar på den skjutbana som började anläggas 1905 och som stod färdig 1911. Fortifikationsförvaltningens chefsarkitekt Erik Josephson fick 1909 uppdraget att rita ett bostadshus för föreståndaren och handräckningen vid skjutbanorna. Skjutbanan har avlägsnats och marken sanerats, men huset finns fortfarande kvar.

Skjutbanehuset

Mönstringsvägen och Honnörsgatan

I början av 1940-talet etablerades arméns intendenturförråd i området. Under en tioårsperiod och speciellt under krigsåren var dess verksamhet mycket intensiv med såväl förrådsbyggnader, snickeri, verkstad och kompanilokaler som järnvägsspår och lastkajer. Infanteriets kadettskola och annan militär utbildning fanns på platsen under 1950- och 1960-talen. Den militära inskrivningsverksamheten kom till området i mitten av 1960-talet genom Centrala värnpliktsbyrån och så småningom Östra värnpliktskontoret. Där mönstrade som mest årligen omkring 15 000 värnpliktiga från Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Gotlands län.

Honnörsgatan

Lottagatan

Flera av namnberedningens förslag till namn på de nya gatorna i området förkastades av de beslutande politikerna. Kommunfullmäktige efterlyste namn med anknytning till lottaverksamhet. Efterforskningar om detta gjordes hos Stockholms läns lottaförbund, Sveriges Försvarshistoriska museer m.fl. utan resultat. Till slut lyckades emellertid Solna lottakår få fram muntliga uppgifter om hemvärnslottor, och inte minst koklottan Hulda Hansson, som lagade mat vid skjutbanorna i Järva under åren 1942-1943. Därför kunde namnförslaget Lottagatan till slut antas.

Fridensborgsvägen

Villan Fridensborg byggdes på 1890-talet av den första stinsen, eller möjligen postmästaren, vid Ulriksdals station (där även postkontoret var inhyst). Villan var belägen i det nuvarande Bagartorpsområdet och revs omkring 1960 för att ge plats åt flerfamiljshusen. Fridensborgsvägen leder från Gunnarbovägen fram till ett planerat torg, centralt beläget i Järvastaden.

I Fridensborg bodde barnboksförfattaren, illustratören och tecknaren Bertil Almqvist (1902-1972), känd för att ha skapat bilderböckerna om Barna Hedenhös.

Etapp II, kv Grönlingen m.fl.

Detaljplanen för nästa stora etapp inom Järvastadens Solnadel har antagits, och byggandet har kommi igång. De blivande gatorna ahr fått namn som anknyter till Igelbäckens naturreservat. Kvarteren i det planerade området har fått naturnamn, såsom Solvändan, Aklejan, Daggkåpan, Pyrolan, Stensötan, Älgörten m.fl. Befintliga gator som Järva skjutbaneväg, Gunnarbovägen och Fridensborgsvägen förlängs in i området

Igelbacken, Våtmarksvägen och Meanderslingan

Vid Igelbäcken pågår arbeten för att dels förbättra Igelbäcken med omgivning som levnadsmiljö för organismer och därmed öka områdets natur- och rekreationsvärden, dels förbättra områdets funktion som spridningskorridor mellan Nationalstadsparken och övriga delar av Järvakilen. Öppen våtmark har anlagts norr om bäcken. Själva Igelbäcken utvecklas från ett spikrakt, igenväxt dike till en mer levande och meandrande (slingrande) bäck. Stenar och block läggs ut på botten för att skapa bra livsmiljöer för den sällsynta fisken grönlingen och för andra vattenlevande smådjur.

Dammtorps allé

DammtorpDammtorp tillkom vid 1600-talets slut som torp under Överjärva. Det var ett stort torp, som under 1700-talet blev bebyggt med ett större bostadshus och en uformad uthusdel. Uppsalavägen gick tidigare intill Dammtorp och därför öppnades krog här under 1800-talets första hälft. På 1860-talet drogs järnvägen fram mellan husen och landsvägen.

På Sundbybergssidan (Stora Ursvik och Brotorp) har man antagit gatunamnen Igelbäcksvägen, Grönlingens väg, Brotorpsvägen och Fågelhundsvägen. Från de två sistnämnda gatorna kommer adressättning att ske i både Sundbyberg och Solna.

Dela: