Lantmäteri

Det statliga Lantmäteriet ansvarar för fastighetsbildningar i Solna. Ändringar av fastighetsindelningen kallas för fastighetsbildning, och genomförs genom en så kallad lantmäteriförrättning. För varje lantmäteriförrättning utses en ansvarig förrättningslantmätare.

Bild på karta

Ansök om Lantmäteriförrättning

Behörig fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare ska skriftligen ansöka om förrättning hos Lantmäteriet.

Lantmäteriet gör nödvändiga utredningar, utför eventuella fältarbeten, upprättar karta och handlingar samt fattar beslut om de förändringar som skall ske i fastighetsindelningen. När beslutet vinner laga kraft förs förändringarna in i det officiella fastighetsregistret.

Vad är en fastighet?

Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet är avgränsad både horisontellt och vertikalt (1 kap. 1 § första stycket Jordabalken)

Dela: