Kungörelser

Innan ett nytt bygglov beslutas som avviker från detaljplan eller som berör ett område som saknar detaljplan får exempelvis sakägare tillfälle att yttra sig. Synpunkter på bygglovet ska lämnas skriftligen inom två veckor från kungörelsedagen.

Tidningshög

Det finns två typer av kungörelser med olika syfte.

Kungörelse DN/SvD
När en ansökan avviker från detaljplanens bestämmelse eller utförs utanför planlagt område och inte är en kompletteringsåtgärd kungörs ärendet innan beslut tas.

Under kungörelsetiden som är 14 dagar kan sakägare lämna synpunkter på ansökan.

BYGGNADSNÄMNDEN INFORMERAR

Följande ansökningar har inkommit för åtgärder utanför planlagt område eller som avvikelser från detaljplan. Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärderna. Handlingarna finns på Miljö- och byggnadsförvaltningen i Solna, Stadshusgången 2, Solna. Synpunkter lämnas skriftligen inom två veckor från annonsdagen/anslagsdagen till Byggnadsnämnden, Plan- och byggavdelningen, 171 86 Solna eller till byggnadsnamnden@solna.se.

Hagalund: Hagalundsgatan 11: tidsbegränsad åtgärd 2 år, bodetablering (2017:541)

Huvudsta: Vid huvudsta gård: tidsbegränsad åtgärd 2 år, utställningscontainer (2017:517)

Järvastaden: Drottning Kristinas esplanad: tidsbegränsad åtgärd 3 år, bodetablering (2017:545), Kolonnvägen 26: sopsugsanläggning (2017:534)

Skytteholm: Nybodagatan 12: nybyggnad av avfallsbehållare (2017:528)

För länkar till diariet se www.solna.se

Sista kungörelsedag 2017-10-27

Kungörelse Post- & Inrikes Tidningar

Efter det att ett ärende fått beslut om bygglov kungörs/publiceras det på Post- & Inrikes Tidningar för att beslutet ska vinna laga kraft.

För alla som inte ska delges beslutet räknas tiden för överklagande från 1 vecka från publiceringsdatum.

För att söka i diariet klicka här.

Dela: