Bygglovsbefriade solceller

Byggnadsnämnden i Solna stad har beslutat om riktlinjer för när bygglov inte behöver sökas för solceller på en- och tvåbostadshus inom planlagt område. Observera att även om bygglov inte behöver sökas kan det i vissa fall krävas att en anmälan av byggåtgärd görs.

Bygglovbefrielse gäller under förutsättning att:

 • En- eller tvåbostadshuset är beläget inom planlagt område.
 • Omfattar enbart solceller som placeras tätt mot tak i takfallets lutning/riktning.
 • Maximalt 1/3 av takfallets yta får tas i anspråk.
 • Ovanstående gäller även för komplementbyggnader tillhöriga en- och tvåbostadshus.
 • En- eller tvåbostadshuset är inte kulturhistoriskt värdefullt, eller ingår i ett kulturhistoriskt värdefullt område enligt nedanstående förteckning.

Byggnader/områden som inte omfattas av bygglovsbefrielse:

 • Riksintressena för kulturmiljövården: Karlberg, Solna kyrkby- och radhusbebyggelse, Ulriksdal, Hagaparken
 • Nationalstadsparken
 • Områden utpekade som sammanhängande kulturhistoriskt värdefulla miljöer i översiktsplanen: Huvudsta slott, gård och allé. Solna kyrkby- och radhusbebyggelse. 1950-tals bebyggelse i Råsunda. Råsunda villastad. Villabebyggelse i Norra Råsunda. Råsta egnahem. Alnäs och Stocksundstorp.
 • En- och tvåbostadshus utpekade som kulturhistoriskt värdefulla byggnader i översiktsplanen.
 • En- och tvåbostadshus utpekade som kulturhistoriskt värdefulla byggnader Solnas kulturminnesvårdsprogram.
 • En- och tvåbostadshus som är inventerade och inrapporterade till Riksantikvarieämbetets byggnadsregister som särskilt värdefulla.
 • En- och tvåbostadshus inom detaljplan med varsamhets /q-bestämmelser bland annat områdena kring Sjövägen, Bergshamra by, Stocksundstorp med flera.
 • En- och tvåbostadshus som är bedömt som kulturhistoriskt värdefull byggnad enligt antikvariskt utlåtande.
 • En- och tvåbostadshus där det är oklart om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull.

Vid tveksamhet om din fastighet kan vara utpekad som särskilt värdefull kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen innan du planerar din bygglovsbefriade åtgärd.

Anmälanplikt kan råda i vissa fall

Om solcellerna innebär att en- eller tvåbostadshusets bärande takkonstruktion behöver förstärkas ska anmälan om byggåtgärd göras. Kontrollansvarig krävs inte.

Här hittar du ansökningsblanketter

Dela: