Flytt av kök

Att flytta ett kök eller badrum inom en och samma lägenhet är oftast inte anmälanspliktigt men det är viktigt att ta reda på vilka byggtekniska ingrepp som är aktuella.

Det som i regel gör flytt av befintligt kök/bad alternativt byggande av nytt kök/bad anmälanspliktigt är:

 • Ingrepp i bärande konstruktion - till exempel att göra en ny dörröppning i bärande vägg eller göra åverkan på golvbjälklag/bärande balk. Kontakta en konstruktör för utredning av om förstärkningsåtgärder är nödvändiga.
 • Ändring av ventilation - till exempel att sätta in en fläkt där det tidigare varit självdrag, ansluta ett nytt rum till befintliga kanaler eller förlänga befintlig kanal (kapaciteten kan bli för liten och funktionen försämrad).
 • Ny avloppsstam - att koppla ett nytt avlopp på befintlig stam eller flytta en avloppsbrunn är inte anmälanpliktigt men det är viktigt att den första punkten, ingrepp i bärande konstruktion, beaktas.

Det behövs alltså inte någon anmälan eller annat tillstånd för att "bara" renovera kök eller badrum. Det som är viktigt är att arbetena utförs fackmässigt och att du vid tveksamheter kontaktar specialister inom de olika områdena.

Råd och ytterligare information om ditt byggherreansvar:

 • Kontrollera alltid med fastighetsägaren (ex. BRFs styrelse) innan du startar ditt projekt eftersom dennes tillstånd kan krävas.
 • Åtgärder ska utföras så att man klarar kommande obligatorisk ventilationskontroll(OVK).
 • Ny placering av kök/badrum och rördragningar i bjälklag kan medföra ljudstörningar för grannar. För att undvika eventuella tvister bör Du kontakta en ljudkonsult som utför ljudmätning före och efter.
 • Om åtgärd innebär att man går igenom en brandcellsgräns(exempelvis en schaktvägg) är det viktigt att brandtätning i rätt brandklass utförs omgående.
 • Tillgängligheten för rörelsehindrade får inte försämras vid flytt av kök, badrum eller wc.
 • Krav på dagsljus i kök är samma som för övriga rum.
 • För alla byggnader gäller att ändringar ska utföras varsamt.
 • Vid ändringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader som har skyddsbestämmelse i detaljplan eller områdesbestämmelser gäller utökad anmälansplikt och eventuellt även bygglovsplikt.
Dela: