Checklista rivning av byggnad

Här hittar du information om vilket underlag som behövs vid ärenden som rör rivning av byggnad.

Ritningar

 • Situationsplan upprättad på utdrag ur baskarta aktuell byggnad inritad skala 1:400
 • Planritningar, skala 1:200
 • Fasadritningar 1:200
 • Sektionsritningar 1:200

Övriga handlingar

 • Ansökningsblankett underskriven i original
 • Blankett kontrollansvarig (KA) underskriven i original
 • KA, kopia av giltigt certifikat
 • Arearedovisning (blankett)
 • Kontrollplan (kan inlämnas i samband med tekniskt samråd där KA krävs)
 • Utlåtande från sakkunnig kulturvärden (vid rivning av kulturhistoriskt värdefull byggnad)
 • Fotografier av byggnad/fotodokumentation
Dela: