Ansöka om rivningslov

Rivningslovprocessen omfattar förutom lovbeslut även tekniskt samråd, startbesked och slutbesked. Processen följer samma schema som bygglov.

Ritnignar/handlingar ska anpassas till åtgärdens art. Samtliga ingående dokument i en ny ansökan ska skickas in samtidigt till förvaltningen.

Ritningar inges i två omgångar kopior i fullskala, samt en omgång nedförminskad till A3-format. Ritningar ska vara vikta till A4-format.

Övriga handlingar som ingår i ansökan lämnas in i två omgångar.

Samtliga ritningar/handlingar ska även lämnas in som PDF på minnessticka/CD.

Ritningar

Ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa med svart text på vitt papper. Ange skala och fastighetsbeteckning (orienteringsplan vid ritningsstämpel vid större projekt).

Checklista för underlag som behövs vid ärenden om rivning av byggnad.

Kontrollplan, kontrollansvarig, sakkunnig

För alla åtgärder ska en kontrollplan bifogas ansökan, de flesta ansökningar kräver även medverkan av en kontrollansvarig. I vissa ärenden krävs även utlåtanden från sakkunniga, exempelvis när det gäller kulturvärden, tillgänglighet och brand.

Läs mer om kontrollplan
Läs mer om kontrollansvarig (KA)
Läs mer om sakkunniga
Läs mer om miljöskyddsenhetens tillsyn av rivningsverksamheter enligt miljöbalken

Blanketter

Här hittar du ansökningsblanketter.

Dela: