Checklista ändring av marknivå

Här hittar du information om vilket underlag som behövs vid ärenden som rör ändring av marknivåer.

Ritningar

 • Situationsplan upprättad på nybyggnadskarta med kommande byggnaders/tillbyggnaders huvudmått, mått till närmaste tomtgränser och till gräns mot gata, mått mellan byggnaderna på tomten (även koordinatsatt i större projekt) samt höjdläge för lägsta golvets överkant (+FG) OBS! Nybyggnadskarta med tillhörande text (detaljplanens bestämmelser) får inte förvanskas och får inte vara äldre än ett år, kan redovisas i färg för tydligheten.
 • Markplaneringsritning /schaktplan upprättad på situationsplan utvisande befintliga och föreslagna marknivåer för schakt.
 • Marksektioner utvisande befintliga och föreslagna marknivåer och släntavgränsningar fram till tomtgräns.

Övriga handlingar

 • Ansökningsblankett underskriven i original
 • Blankett kontrollansvarig (KA) underskriven i original
 • KA, kopia av giltigt certifikat
 • Arearedovisning (blankett)
 • Översiktlig beskrivning av projektet
 • Grundundersökning med utlåtande
 • Redovisning av avvikelser från detaljplanen, lista eller ritning
 • Kopia bekräftelse ansökan om lantmäteriförrättning (när fastigheten inte stämmer överens med detaljplanen eller inte är bildad ännu)
Dela: