Checklista ändrad användning

Här hittar du information om vilket underlag som behövs vid ärenden som rör ändrad användning.

Ritningar

 • Måttsatta planer / med rivna delar streckade / med nya delar skrafferade, Skala 1:100
 • Fasadritningar, skala 1:100 (i de fall fasaderna påverkas av åtgärden)
 • Måttsatta sektioner, +-höjder våningsplan. Skala 1:100
 • Situationsplan skala 1:400.

Övriga handlingar

 • Ansökningsblankett underskriven i original
 • Blankett kontrollansvarig (KA) underskriven i original
 • KA, kopia av giltigt certifikat
 • Arearedovisning (blankett)
 • Översiktlig beskrivning av projektet: byggnadsarea, bruttoarea, antal tillkommande lägenheter, yttre gestaltning, tillgänglighet, brand, buller, avfall, dagvatten m.m
 • Utlåtande från sakkunnig kulturvärden (gäller byggnader/byggnader i områden som är särskilt värdefulla enligt 8 kap 13§ PBL)
 • Utlåtande från sakkunnig tillgänglighet
 • Utlåtande från sakkunnig brand
 • Utlåtande buller (vid tillkommande bostäder)
 • Redovisning av avfallshantering
 • Redovisning av dagsljus/solljus
 • Redovisning av parkeringstal för bilar och cyklar
 • Materialprover, vid ändring av fasad
 • Fotografier över befintlig byggnad/byggnader där även grannfastigheter syns

** Där ändring av fasad även ingår i ansökan komplettera enligt checklistor Mindre ändring av fasad/Omfärgning av fasad

Dela: