Handlingar inför tekniskt samråd för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad

Här hittar du information om handlingar som ska lämnas in till staden inför tekniskt samråd för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad.

 • Planritningar och lämpliga sektioner.
 • Principiella byggnadskonstruktionsritningar (ej detaljritningar)
 • Redovisning av ventilationssystemet/Översiktlig redovisning av ventilationssystemet (flödesscheman)
 • Redovisning av VA-systemet/ Översiktlig redovisning av VA-systemet(flödesscheman)
 • Markplaneringsritning
 • VA-plan
 • Brandritningar
 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Förslag till kontrollplan med redovisning av farligt avfall samt omhändertagande av byggavfall och farligt avfall.
 • Namnlista som förtydligar vem som har vilken signatur avseende de som signerat kontrollerna i kontrollplan.
 • Färdigställandeskydd om hela projektet kostar mer än 10 prisbasbelopp. I annat fall vill vi ha en budgetredovisning som exkluderar eventuell eget arbete.
 • Riskanalys
 • Arbetstagaryttrande
 • Energibehovsberäkning
 • Bullerutredning
 • Geoteknisk utredning
 • Teknisk beskrivning
 • Fuktskyddsbeskrivning
 • Brandskyddsbeskrivning
Dela: