Handlingar inför tekniskt samråd för ändrad planlösning

Här hittar du information om handlingar som ska lämnas in till staden inför tekniskt samråd för ändrad planlösning.

 • Planritningar och lämpliga sektioner
 • Konstruktionsritningar (om bärande konstruktionsdelar påverkas)
 • Redovisning av ventilationssystemet/Översiktlig redovisning av ventilationssystemet (flödesscheman)
 • Redovisning av VA-systemet/ Översiktlig redovisning av VA-systemet (flödesscheman)
 • Brandritningar (om brandcellsgräns påverkas)
 • Anmälan om kontrollansvarige
 • Förslag till kontrollplan med redovisning av farligt avfall samt omhändertagande av byggavfall och farligt avfall.
 • Namnlista som förtydligar vem som har vilken signatur avseende de som signerat kontrollerna i kontrollplan.
 • Arearedovisning (BTA (area) som berörs av byggnationen)
 • Arbetstagaryttrande
 • Teknisk beskrivning
 • Fuktskyddsbeskrivning
 • Utlåtande från brandingenjör
 • Utlåtande från konstruktör om bärande konstruktionsdelar påverkas
 • Utlåtande från sakkunnig/kontrollansvarig/arkitekt gällande tillgänglighet
 • Utlåtande från sakkunnig byggnadsantikvarie
 • Utlåtande buller/bullermätning
 • APD-plan
Dela: