Söka bygglov i Solna

En ny plan- och bygglag gäller från och med den 2 maj 2011. Informationen på denna sida avser den nya lagen.

Hur ansöker jag om lov?

 1. Ta kontakt med Stadsbyggnadsförvaltningen och hör efter vilka detaljplanebestämmelser och andra regler som gäller
 2. Kontrollera att fastigheten/tomten överensstämmer med detaljplanen.
 3. Hör också efter vilka blanketter som krävs och vilka handlingar som skall upprättas och skickas in för det aktuella byggnadsföretaget.
 4. Ta kontakt med en arkitekt eller annan fackman som kan upprätta fackmässiga ritningar och bistå med teknisk rådgivning.
 5. Anlita en kontrollansvarig som kan hjälpa till att upprätta en kontrollplan och se till att nödvändiga kontroller utförs under bygget.
 6. Skicka in eller lämna ifyllda blanketter, ritningar och övriga handlingar till Stadsbyggnadsförvaltningen.

Åtgärder som inte kräver bygglov kan behöva anmälas

Vissa åtgärder som inte kräver bygglov måste ändå anmälas till Stadsbyggnadsnämnden. För dessa ärenden gäller samma hantering bortsett från att något beslut om bygglov inte fattas.

Blanketter

I dokumentrutan till höger finns de blanketter du behöver fylla i och lämna in. För att fylla i blanketterna på skärmen behöver du Microsoft Word eller Word Viewer. Skicka gärna de ifyllda blanketterna digitalt till oss. Vi behöver dock alltid ett utskrivet och underskrivet exemplar av varje blankett. Det går naturligtvis också bra att skriva ut en tom blankett och fylla i den för hand.

Ansökan eller anmälan

Blanketten Ansökan om bygglov med mera används för alla ärenden som gäller nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller andra ändringar av byggnader och anläggningar. För skyltar, vepor och ljusanordningar finns en särskild blankett, se Skyltar och vepor i vänstermenyn för mer information.

Arearedovisning

På blanketten anges byggnadens storlek per våningsplan, tillkommande bostäder och lokaler m.m. Blanketten ska alltid lämnas in vid nybyggnad, tillbyggnad och större ombyggnader. För mindre projekt kan redovisningen ske på annat sätt, till exempel på ritningen.

Utvändiga material och kulörer

Blanketten används för sammanställning av material och kulörer vid nybyggnad, tillbyggnad och andra utvändiga ändringar.

Teknisk beskrivning

På blanketten ges en översiktlig beskrivning av byggnadens grundläggning och konstruktion, värme, ventilation, vatten och avlopp.

Kontrollansvarig

För arbeten som kräver bygglov ska i de allra flesta fall en kontrollansvarig utses av byggherren. Dennes uppgift är att se till att kontrollplanen följs samt att kontroller utförs enligt plan- och bygglagen. Den kontrollansvarige ska dessutom närvara vid tekniskt samråd, besiktningar och kontroller. Du kan läsa mer om krav på den kontrollansvariges kunskaper i Boverkets författningssamling. Se länk till höger.

För anmälan av kontrollansvarig finns en blankett till höger.

Tidsbegränsat bygglov

Tidsbegränsat bygglov kan ges om åtgärden inte uppfyller alla kraven för ett bygglov och är av tillfällig karaktär. Dock gäller att vissa regler i plan- och bygglagen och andra författningar som rör utseende, säkerhet m.m. ska uppfyllas. Tidsbegränsat bygglov kan ges för högst fem år och förlängas med högst fem år. Dock högst tio år totalt.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

Efter det att sökanden har skickat in fackmannamässiga kompletta handlingar, som kan ligga till grund för beslut, har vi tio veckor på oss att hantera ansökan. Om det behövs ytterligare utredningar i ärendet kan tiden förlängas med 10 veckor.

Vad händer efter det att jag har fått bygglov?

Läs vidare om ärendegången från beslut om bygglov till avslutat ärende under sidan Efter lov och anmälan .

IIllustration: Håkan Svärd

Uppdatering av lägenhetsregistret

Uppgifter om Sveriges bostäder förs in i ett lägenhetsregister. Kommunen ajourhåller registret och samlar in uppgifter från dem som bygger i Solna.

Till höger finns en blankett för uppdatering och en länk till mer information om lägenhetsregistret.

Sekretess, personuppgifter och skyddad identitet

Handlingar som ingår i våra ärenden är offentliga och tillgängliga för allmänheten om de inte uttryckligen är sekretessbelagda. Det innebär att vem som helst kan se handlingarna och även få kopior.

Handlingar som inte ska vara tillgängliga för allmänheten är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. Att belägga handlingar med sekretess kräver att det finns ett särskilt angivet skäl för detta i lagen.

Personuppgifter som lämnas på blanketter och andra handlingar registreras och hanteras i Solnas digitala ärendesystem.

Om du som tänker söka bygglov har skyddad identitet ska detta anges tydligt på ansökan med hänvisning till beslut.

Förhandsbesked

Förhandsbesked enligt plan- och bygglagen kan ges på frågan om en specificerad åtgärd kan tillåtas på den avsedda platsen. I de allra flesta fall gäller det områden som inte omfattas av någon detaljplan. Förhandsbesked söks i ett tidigt skede och på enklare handlingar än bygglov.

Beslut om förhandsbesked fattas av Stadsbyggnadsnämnden och anger de villkor som gäller för att bygglov skall ges. Ett förhands-besked gäller i två år.

Villkorsbesked

Den som vill veta vilka villkor som gäller för att få vidta en åtgärd som kräver bygglov kan få ett villkorsbesked från stadsbyggnadsförvaltningen. Ett sådant villkorsbesked är inte bindande.

De krav som bedöms i ett villkorsbesked är:

 • lämplighet för sitt ändamål
 • god form-, färg- och materialverkan
 • tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga

Kraven ovan gäller för

 • hela byggnaden vid nybyggnad
 • den ombyggda delen vid ombyggnad om kraven är orimliga för hela byggnaden
 • ändringen om det är en annan ändring än ombyggnad

Hinder mot tillgänglighet till eller användbarhet av lokaler dit allmänheten har tillträde ska alltid avhjälpas om det är enkelt att utföra.

Dela:

Lämna synpunkter på sidan

Fyll i detta formulär för att ge synpunkter på sidans innehåll.

Skicka en kopia

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

08-734 29 50. Telefontid måndag- fredag 09-12, 13-15.
08-734 23 77 (fax)

stads­byggn­ad@solna.se

Besöksadress

Solna stadshus, Stadshusgången 2, Solna centrum vardagar kl 9-11.

Skicka meddelande till Stadsbyggnadsförvalt­ningens kundtjänst

Vad gäller under övergången till den nya lagstiftningen?

Om du har sökt bygglov före den 2 maj 2011 hanteras ditt ärende enligt den gamla lagen. Det kan till exempel innebära att du måste göra en bygganmälan och att det behövs en kvalitetsansvarig för ditt bygge. Hör med din handläggare vad som gäller om du är osäker.