Goda relationer skapar tryggare skolor

På skolorna i Solna är det viktigt att alla elever ska trivas och arbete pågår hela tiden för att alla elever ska känna sig välkomna. I Verksamhetsplanen för 2017 fick barn- och utbildningsförvaltningen uppdraget att införa evidensbaserade och kvalitetssäkrade metoder för att motverka mobbning. Alla skolor kommer från hösten 2017 arbeta med metoden från barnrättsorganisationen Friends.

I årskurs nio på Tallbackaskolan visar Skolenkäten från Skolinspektionen att eleverna tryggare än i många andra skolor runtom om i Sverige.

- Vi är måna om att skapa bra relationer med eleverna och visa att vi bryr oss om hur det går för dem både i livet och med skolarbetet. Vi pratar mycket med våra elever och finns till för dem. Vi bryr oss om hur de mår och hur det går för dem i skolarbetet. Vi ser också till att äta tillsammans med eleverna som en del i att skapa goda relationer, säger Ida-Mari Tall, lärare på skolan.

Lärarna genomför regelbundna trivselenkäter för att fånga upp hur eleverna mår och för att ta reda på vilka insatser de behöver göra. Majoriteten av eleverna är trygga och upplever att de har vuxna att vända sig till.

- Jag känner mig trygg på skolan för att jag vet att jag alltid har någon att prata med, både bland lärare och elever. Lärarna tar ens problem på allvar och försöker att hjälpa en om man har problem i något ämne, vilket känns väldigt bra. En till sak är att lärare vill sitta och diskutera saker med eleverna på till exempel på lunchen och det gör att det inte känns som vi och dem, skriver en av eleverna i enkäten.

Att umgås regelbundet utanför skolan på fritidsklubbarna är annat flera elever lyfter fram som positivt för att öka tryggheten med kamraterna i skolan.

Fortlöpande insatser för att skapa trygghet

Skytteholmsskolan är likabehandling och insatser för att skapa trygghet ett konstant pågående arbete. Skolan har sedan en tid tillbaka använt sig av barnrättsorganisationen Friends trygghetsenkäter för att kartlägga måendet bland alla elever på skolan. Organisationen gör en analys av kartläggningen och hjälper skolan att hitta goda insatser.

- Vi utarbetar en handlingsplan kring bemötande och en viktig del är att skapa goda relationer med eleverna för att eleverna ska trivas, må bra och känner att de har vuxna som de kan prata med på skolan, säger Wafa Said, kurator på Skytteholmsskolan.

När organisationen Friends arbetar med kartläggningar och analyser av skolans trygghetsarbete involveras eleverna. De får bland annat prata om vad som skapar otrygga platser i skolan så att det kan åtgärdas. En av dessa dialoger har bland annat lett till att lås på toaletter har bytts ut.

Friends i alla skolor

Från och med höstterminen 2017 kommer alla kommunala skolor använda den forskningsbaserade metoden Friends för att motverka mobbning och skapa en ännu tryggare miljö där alla elever trivs.

Barn- och utbildningsförvaltningen har under året undersökt olika metoder och slutligen skrivit avtal med barnrättsorganisationen Friends.

Personalen i skolorna kommer utifrån senaste forskning få utbildning i hur man förebygger och arbetar emot mobbning i skolan. I avtalet ingår även utvärdering av måendet i alla skolor samt uppföljning.

I Verksamhetsplanen för 2017 fick barn- och utbildningsförvaltningen uppdraget att införa evidensbaserade och kvalitetssäkrade metoder för att motverka mobbning. Detta för att uppnå nämndmålet att alla stadens skolor ska erbjuda en trygg arbetsmiljö präglad av respekt för varje enskild elev.

Dela: