Plan mot kränkande behandling

Om Solna Gymnasiums plan mot kränkande behandling

Vision

Solna Gymnasiums vision är att alla elever ska känna sig trygga och att alla elever upplever att de behandlas lika oavsett etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller ålder.

På Solna gymnasium skall eleven uppleva arbetsro.

Från och med den 1 januari 2009 lyder skolorna under bestämmelserna i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) och Skollagen (SFS 2010:800) 6 kap. Arbetes styrs också av Gymnasieförordningen SFS 2011:185.

Varje år ska skolan enligt diskrimineringslagen upprätta en plan mot diskriminering och enligt skollagen en årlig plan mot kränkande behandling. Solna gymnasium har valt att slå ihop dessa i en gemensam Plan mot diskriminering och kränkande behandling (finns att ladda ner som PDF i högerspalten).

Dela: