Rektorn har ordet

Solna gymnasium ska vara en skola med de bästa studieresultaten, de nöjdaste eleverna och ett stort medarbetarengagemang.

Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper, främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor samt bidra till elevernas allsidiga utveckling.

Solna Gymnasiums verksamhet bygger på den grundläggande värderingen att alltid se till elevens bästa.

Skolledningen ansvarar för att

  • alla som arbetar i skolan utgår från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar
  • skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas
  • uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
  • alla som arbetar i skolan lyssnar på elevernas synpunkter och uppmuntra elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det
  • samverkan mellan lärare i olika ämnen kommer till stånd så att eleverna får ett sammanhang i sina studier
  • undervisningen, elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen utformas så att elever som behöver särskilt stöd eller andra stödåtgärder får detta

Skolledningen arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med ständiga förbättringar.

  • kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av lärare, övrig personal och elever.
  • följa upp studieresultatet och föreslå åtgärder för att förbättra resultatet
  • följa upp resultaten i kvalitetsenkäten och föreslå åtgärder för att förbättra resultatet
  • följa upp, analysera och diskutera med lärarna om systematiska avvikelser mellan nationella prov och betygen för en likvärdig bedömning mellan skolor.

Solna Gymnasium har som NIU-skola ett extra ansvar att erbjuda elever en verksamhet där eleverna kan kombinera en satsning på sin idrott med studier på gymnasieskolan.

Dela:

Kontakt

Dan Sundblad

Rektor (ansvar för Na)

Solna Gymnasium

08-746 1603

dan.s­undbl­ad@solna.se

Skicka meddelande till Dan Sundblad