Kvalitets- och årsredovisning

Solna Gymnasiums kvalitets - och årsredovisning bildar underlag för barn - och utbildningsförvaltningens enhetsövergripande redovisning.

Enligt Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet ska varje skola och förskola som ingår i det offentliga skolväsendet årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten.

Arbetet med kvalitets- och årsredovisning ska främja Solna Gymnasiums kvalitetsutveckling och därigenom bidra till att förverkliga nationella och lokala mål. Redovisningarna syftar även till att ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse.

Kvalitets- och årsredovisningen finns att hämta i kolumnen till vänster.

Dela: