Ansvar och inflytande

Läroplanen betonar att alla elever skall ges goda möjligheter att utvecklas till ansvarsfulla individer som tar ansvar för, och kan påverka sin utbildning.

Vidare framhålles att allt arbete i skolan skall ske under demokratiska former dvs ett nära samarbete mellan skolledning, personal och elever.

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värden. Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska arbets- former och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet. Elevernas möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och att ta ansvar för sina studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har.(Läroplanen för gymnasieskola 2011)

På Solna gymnasium strävar vi efter att se verksamheten med elevernas ögon där elevens ansvar och inflytande på den dagliga verksamheten har en självklar roll. Vi strävar efter att ge eleven ett större ansvar för sina studier och detta är bara möjligt om eleven får vara med och påverka innehåll och arbetsformer.

Plan för elevernas ansvar och inflytande

 • Kursutvärderingar och kvalitetsenkäter ska användas som ett led i det systematiska kvalitetsarbete för att öka elevernas ansvar och inflytande.
 • Läraren ska planera undervisningen tillsammans med eleverna och se till att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, examinationsformer och innehåll i undervisningen. Planeringen ska dokumenteras på lärarsidan i itslearning
 • Ämneshandledning där eleverna utifrån sina behov kan välja vilka ämnen de behöver hjälp i för att nå sina mål.
 • Klassråd ska genomföras en gång per månad där eleverna följer upp skolans verksamhetsplan, likabehandlingsplan och föreslår förbättringar.
 • Eleverna ska uppmanas att sätta betygsmål och eleverna ska få kontinuerlig återkoppling på sina betygsmål för att kunna ta ansvar för sitt eget lärande

Elevkåren

 • På Solna Gymnasium ersätter elevkåren elevråd. Läs mer om Solna Gymnasiums elevkår.

Klassinfo

 • Klassinfo är schemalagda en gång i veckan och fungerar som en informationskanal där får eleverna information om vad som är på gång i skolan.

Klassråd

 • Genomförs en gång i månaden som ett forum där eleverna kan påverka innehållet i verksamhetsplanen samt följa upp att verksamhetsplanen genomförs.

Andra forum för elevinflytande

 • IT-råd
 • Matråd
 • Musikförening
 • Idrottsförening
 • Elevskyddsombud
Dela:

Kontakt

Solna Gymnasium

Expedition

08-746 10 00
08-734 26 38 (fax)

solna­gymna­sium@solna.se

http://www.facebook.com/solnagymnasium

Besöksadress

Råsundavägen 80
169 57 SOLNA

Skicka meddelande till Solna Gymnasium

Relaterade länkar