Ljiljana Orelj

Ljiljana Orelj är ämnesansvarig svenska som andraspråklärare och har arbetat på Solna gymnasium sedan 2015. Hon har lång erfarenhet som språkpedagog och är även behörig lärare i serbiska, kroatiska och bosniska samt har en filosofie kandidatexamen i pedagogik.

Ljiljana undervisar i svenska som andraspråk på Introduktionsprogrammet med fokus på språkintroduktion. Eleverna på språkintroduktionen är elever från olika delar av världen som av olika anledningar nyligen har flyttat till Sverige. Ljiljanas strävan är att ge dem stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till utbildningsmålen och snabbt ta till sig den övriga undervisningen i skolan och kunna vara delaktiga i samhället. En av de avgörande faktorerna för snabb studiegång är kartläggning och kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskaper. Ljiljanas uppdrag som förstelärare inriktar sig just på detta område.

Uppdrag:

- Att implementera Skolverkets bedömningsstöd "Bygga svenska" inom ämneslaget.

- Att utveckla sambedömningen utifrån "Bygga svenska" och på så sätt öka likvärdigheten i lärarnas bedömning och betygssättning inom ämneslaget.

- Att samordna överlämningar mellan grundskolor i Solna till Solna Gymnasium med utgångspunkt i bedömningsmaterialet "Bygga svenska" för att underlätta mottagande och möjliggöra en individanpassat fortsatt kunskapsutveckling.

Dela: