Påverka i skolan

I de lagar och regler som styr skolan står det att elever har rätt till inflytande, men också att de ska ta ansvar för sin skolgång.

Elevernas rätt till inflytande och ansvar kan gälla både undervisningens utformning och arbetsmiljön. Det kan handla om innehållet i undervisningen, hur arbetet mot mobbning ska se ut, skolans ordningsregler eller hur skolgården ska se ut. I varje klass och undervisningsgrupp ska eleverna kunna ta upp olika frågor med sina lärare.

Det är viktigt att skolan samarbetar med hemmen, och även föräldrarna kan ha inflytande på verksamheten i skolan. Detta kan ske på föräldramöten eller genom föräldraråd.
Ur Skolverkets skrift "Det svenska skolsystemet: Grundskola"

Varje klass har föräldramöte vid minst två tillfällen per läsår.
Elevråd, klassråd och skolråd genomförs regelbundet.

Dela: