Styrdokument

Kommunala styrdokument
Skolplanen
Enligt skollagen ska varje kommun ha en skolplan som antas av kommunfullmäktige. Skolplanen uttrycker Solnas politiska viljeriktning och utgör tillsammans med läroplan och kursplaner underlaget vid utarbetande av lokala arbetsplaner. Skolplanens syfte är också att Solna stads olika verksamhetsformer ska hänga samman och lärandet kontinuerligt ska utvecklas.

Nationella styrdokument
Allmänna råd för fritidshem
Kursplaner och betygskriterier
Kursplaner grundsärskolan
Läroplaner
Grundskoleförodningen
Särskoleförordningen
Skollagen

Dela: