Särskola

På Skytteholmsskolan har vi en särskolegrupp, Merkurius inkludering, som är inriktad mot barn med Downs syndrom. Gruppinkluderingen för elever med Downs syndrom startade 1997 och våra första eleverna avslutade sin utbildning sommaren 2006.

Inkluderingen medför att eleverna på ett naturligt sätt kan vara förebilder för varandra och lära sig hjälpsamhet, tolerans, samarbete, hänsyn och respekt för varandras olikheter.

I vårt arbete med inkludering utgår vi från elevens behov och möjligheter. Det är viktigt att barnet ständigt har en känsla av trygghet samtidigt som barnet får utmaningar på en individuell och adekvat nivå.

Pedagogerna använder sig av relationellt perspektiv på inkludering, det vill säga att det pedagogiska synsättet är att anpassa och förändra bemötande och lärmiljön i skolan och därmed kompensera elevens svårigheter.

Skolans mål är att eleverna, utifrån sina förutsättningar, efter sin utbildning på Skytteholmsskolan ska ha förvärvat:

  • baskunskaper och erfarenheter som är värdefulla för "ett livslångt lärande"
  • kunskaper som är användbara och meningsfulla
  • möjligheter att utöka sina kamratrelationer
  • möjlighet att känna tilltro till sitt eget kunnande
  • en självkänsla som är positiv och stark
  • möjlighet använda sina sociala och känslomässiga kunskaper på adekvat sätt

Förutom ovanstående mål arbetar vi särskilt med att:

  • skolan ska vara stimulerande, intressant, begriplig och ge en känsla av sammanhang
  • ge eleverna förförståelse och möjlighet att arbeta i sin egen takt för att tillgodogöra sig kunskaper och erfarenheter
  • ge trygghet och kontinuitet i det pedagogiska arbetet
Dela: