Introduktionsklass och extra undervisning i Svenska som andraspråk

Skytteholmsskolan erbjuder extra undervisning i Svenska som andraspråk (SVA) i årskurs 1-5, för nyanlända elever och elever som har ett annat modersmål och ännu inte talar det svenska språket. De befinner sig här av olika skäl. De kan vara flyktingar och asylsökande eller söka uppehållsstånd med anledning av en anknytning till Sverige.

Flaggor

På de extra SVA-lektionerna fokuserar vi på att lära dem svenska, men en annan viktig del i vår undervisning är att presentera det svenska samhället. Detta gör vi genom utflykter till naturen, lekparker och många andra delar av samhället.

Tiden för introduktionsperioden kan variera beroende på vilken skolbakgrund eleven har samt hur snabbt eleven lär sig svenska. Eleverna har en klassplacering på skolan och får all undervisning förutom Svenska som andraspråk i sin ordinarie klass. Eleverna får alltså ett likvärdigt omdöme i Svenska som andraspråk vid terminens slut.

För elever i åk 6-9 erbjuder vi introduktionsklass. Eleverna går då enbart i introduktionsklass under ca 8 veckor. Därefter slussas eleverna ut successivt, ämne för ämne, i sin ordinarie klass. Beroende på elevens progression och studiebakgrund fattas individuella beslut. Tiden i Introduktionsklassen är inte bestämd på förhand men i genomsnitt går eleverna där cirka 1 - 2 terminer. Detta kan variera beroende på vilken skolbakgrund eleven har samt hur snabbt eleven lär sig svenska. Varje nyanländ elev har en klassplacering på skolan.

Eleverna har även rätt till studiehandledning ca 60 minuter/vecka, förutsatt att det finns en modersmålslärare att tillgå i det aktuella språket.

Kontakt

Malin Hardestam åk F-3
Karen Gullberg åk 4-5
Lisa Brandstedt åk 6-9

Dela: