Välkommen till Skytteholmsskolan

Skytteholmsskolans devis lyder "Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en framtid för alla våra barn och ungdomar".

Som rektor för skolan är det angeläget att slå fast min övertygelse att alla elever kan lyckas i skolan. Skytteholmsskolans devis lyder "Med trygghet, lust och kunskap bygger vi en framtid för alla våra barn och ungdomar". Jag använder den för att deklarera min vision om vår skola eftersom att den rymmer viktiga komponenter för att lyckas med varje elev.

Trygghet är en förutsättning för skolframgång. Att få vara sig själv och bemötas med respekt är något grundläggande för oss alla. För att omsätta denna strävan i praktiken utgår alla pedagoger från likabehandlingsplanen och läroplanen när de påbörjar planeringen av undervisningen. Undervisningen och verksamheten präglas av ett språkutvecklande och inkluderande förhållningssätt. Vi har med oss varje elevs förutsättningar och de anpassningar som krävs för att var och en ska få optimala förutsättningar för att lyckas.

Lusten att lära är utgångspunkten för att omsätta vår pedagogiska kompetens i undervisning. Våra elever ges möjligheter att bli aktiva och delaktiga i sin utbildning. Att utveckla elevdemokrati ser vi som ett centralt verktyg för att öka engagemanget och måluppfyllelsen. Vårt arbete handlar dels om att skapa kvalitativa klassråd som leder till aktiva elevråd som i sin tur driver och utvecklar skolan utifrån elevernas perspektiv. Det handlar även om att ge eleverna möjlighet att påverka undervisningens utformning och innehåll genom att t.ex. skapa pedagogiska planeringar tillsammans med lärarna. Vi ser att vi kan lyckas med detta genom att göra eleverna ännu mer delaktiga i sina utvecklingssamtal där eleven själv är väl förtrogen med sin kunskapsutveckling och sina mål för att lyckas bättre.

Kunskap, slutligen, innebär att rusta våra elever med kunskap om världen. Två viktiga perspektiv som vi utvecklar och driver på skolan är internationalisering och digitalisering. Genom att knyta kontakter med andra länder utvecklar vi vår praktik och delar med oss av det som vi åstadkommer. I vårt arbete med digitalisering satsar vi på kompetensutveckling av pedagoger för att förfina metoder och skapa helt nya sätt att undervisa och lära tack vare digitala verktyg. Kunskap rymmer både fakta och förmågor att använda fakta, att omvärdera, att analysera, att dra slutsatser. En kombination av dessa är nödvändig. Det kritiska tänkandet, metakognitiva strategier och självförtroende är verktyg som vi strävar efter att ge våra elever.

Skytteholmsskolan ligger centralt beläget i Solna med närhet till grönområden.

Dela: