Skolinspektionens tillsyn

Skolinspektionen genomför sin regelbundna tillsyn i Solnas stads kommunala skolor och förskolor under 2014. Nu har Skytteholmsskolan fått ta del av Skolinspektionens rapport med synpunkter på verksamheten.

Rektor och lärare är positiva till att Skolinspektionen genomfört den breddade tillsynen eftersom att det ger skolan ytterligare en möjlighet att identifiera områden att vidareutveckla.

Skytteholmsskolan åk F-3

En skola med förutsättningar för eleverna att nå målen och där eleverna trivs

Tillsynen visar att Skytteholmsskolan F-3 i flera avseenden ger eleverna förutsättningar att nå målen för utbildningen. Den nationella statistiken läsåret 2012/13 visar att eleverna i årskurs 3 i hög grad når kunskapskraven i matematik och svenska. Elever som Skolinspektionen intervjuat uppger att de trivs på skolan och att de har bra lärare. Stämningen på skolan uppfattas av elever och lärare som god.

Skolans fortsatta utvecklingsarbete

Skolinspektionen har givit Skytteholmsskolan F-3 följande förelägganden att åtgärda för att verksamheten ska motsvara de krav som skollagen ställer;

  • Lärarnas samverkan och samarbete mellan och inom arbetslagen behöver förbättras i syfte att nå målen för utbildningen.
  • Skolans arbete med särskilt stöd behöver förbättras för att säkerställa att utredningar av elevers stödbehov sker skyndsamt och att alla elever får det stöd de behöver och har rätt till. Vidare behöver särskilt stöd i form av studiehandledning på modersmålet dokumenteras i åtgärdsprogram.
  • Skolans arbete kring individuella utvecklingsplaner behöver förbättras så att det blir tydligt vilka insatser skolan behöver vidta för att eleverna ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt.
  • Rektorn behöver ta ett ökat ansvar som pedagogisk ledare och se till att det dagliga arbetet är inriktat mot elevernas utveckling och lärande och mot att de nationella målen uppfylls.

Skytteholmsskolan ser fram emot det fortsatta utvecklingsarbetet till hösten. Lärare och skolledning kommer att arbeta med dessa utvecklingsområden i sitt kvalitetsutvecklingsarbete som dokumenteras i höstens verksamhetsplan.
Åtgärder relaterade till inspektionens föreläggande ska redovisas för Skolinspektionen i oktober 2014.

Skytteholmsskolan åk 4-9

En skola med engagerade lärare och tydligt ledarskap

Vid Skolinspektionens besök på skolan konstateras att skolans lärare visar engagemang och arbetar för att utveckla verksamheten. De strävar efter att tillsammans med rektor Katarina Kotò förbättra såväl pedagogik som måluppfyllelse. Skolinspektionen framhåller också att de ser att skolans personal har en samsyn kring värdegrundsfrågor och utgår från hela individen.
Rektor får beröm för sitt ledarskap. Hon har ett starkt stöd bland medarbetarna och lärarna uppger att hon är inspirerande men krävande och att samarbetet fungerar bra. Eleverna vet också vem rektor är.

I intervjuer uppger lärare och elever att eleverna är trygga och trivs i sin skola.
Skolinspektionen framhåller även att skolan har en väl fungerande studiehandledning och modersmålsundervisning, förutom modersmål i samiska.

Skolans fortsatta utvecklingsarbete

Skytteholmsskolan åk 4-9 fick ett antal förelägganden att åtgärda. Åtgärderna ska redovisas för Skolinspektionen i september 2014.

Skolan har ett väl fungerande elevråd som har identifierat att inflytandet över undervisningen behöver öka, vilket även Skolinspektionen kunde konstatera utifrån intervjuer med både lärare och elever. Utredningen visar också att rektor måste säkerställa att eleverna får möjlighet att tillägna sig kunskaper genom ämnesövergripande undervisning.
Skolan har åtgärdsplaner för barn i behov av särskilt stöd. I planerna behöver behoven och de aktiviteter som behövs tydliggöras. Skolan ska också arbeta för att utveckla skolbiblioteket och se till att det används som en resurs för att stödja eleverna i sin kunskapsinhämtning.
Skytteholmsskolan ser fram emot det fortsatta utvecklingsarbetet till hösten. Lärare och rektor kommer att arbeta med dessa utvecklingsområden i sitt kvalitetsutvecklingsarbete som dokumenteras i höstens verksamhetsplan.

Dela: