Välkommen till förskoleklass

Förskoleklassverksamhetens uppgift är att stimulera barnen till en meningsfull, rolig, lustfylld inlärning i en trygg miljö.


Foto: Jörgen Wiklund

I förskoleklasserna bygger vi grunden till trygghet genom att skapa goda och nära relationer till både barn och föräldrar. Genom den dagliga kontakten vid lämning/hämtning, föräldramöten och utvecklingssamtal vill vi ge föräldrarna möjlighet att känna sig delaktiga i sitt eller sina barns vardag.

På Skytteholmsskolan har vi tre förskoleklasser.

Förskoleklasserna har ett nära samarbete med fritidshemsverksamheten och all personal som arbetar med elever i förskoleklasserna arbetar även i fritidshemsverksamheten och vice versa.
Själva förskoleklasstiden är förlagd till 08:15- 13:15 och under denna tid ansvarar respektive förskoleklasslärare för utformandet av verksamheten. Under skolbarnsomsorgstiden (fritidshemsverksamheten) 6:30 - 8:15 och13:15 - 18 ansvarar på motsvarande sätt fritidshemspersonal för verksamheten.

Centralt innehåll för förskoleklassen

Verksamheten i förskoleklassen tar i likhet med övriga delar av Skytteholmsskolan sin utgångspunkt i läroplanen, Lgr 11. I vår förskoleklass ska vi stimulera elevernas utveckling och lärande. För att lyckas med detta arbetar vi utifrån såväl elevernas behov som intressen och erfarenheter men också med att kontinuerligt utmana eleverna ytterligare och inspirera dem till nya upptäckter.

Det centrala innehållet i förskoleklass innefattar fem hörnstenar:

Språk och kommunikation

  • Matematiska resonemang och uttrycksformer
  • Natur, teknik och samhälle
  • Skapande och estetiska uttrycksformer
  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Dela: