Skolkurator

Skolkuratorn arbetar med sociala frågor i skolan och har en stödjande funktion gentemot elever, föräldrar och personal. Uppdragen kommer genom elevhälsoteamet men du som elev kan också själv ta en kontakt. Skolkuratorns uppgift är att verka för elevens bästa och sätta eleven i fokus.

I skolans elevhälsoteam ingår skolkurator, biträdande rektor, skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. Teamet träffas varje vecka och har en tvärprofessionell funktion.

Till skolkuratorn kan man vända sig om man som elev, anhörig eller skolpersonal behöver råd, stöd eller information i frågor av social karaktär. Skolkuratorn samverkar och förmedlar kontakt med instanser utanför skolan som t ex ungdomsmottagningen, socialtjänst och BUP.

Skolkuratorn lyder under sekretesslagen (OSL 23:2) och har tystnadsplikt. Enligt Socialtjänstlagen är skolkuratorn också skyldig att anmäla till Socialförvaltningen vid misstanke om att ett barn far illa – anmälningsplikt (14 kap 1§ SoL).

På Skytteholmsskolan finns två skolkuratorer, en för eleverna i F-4 och en för eleverna i 5-9 (se kontaktuppgifter Elevhälsa).

Dela: