Trygg och säker

Arbetet kring likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling styrs av diskrimineringslagen samt kapitel 6 i skollagen, Åtgärder mot kränkande behandling. Sjukhuslärarna arbetar kontinuerligt med likabehandling och mot kränkande behandling.

Diskrimineringslagen har som ändamål att motverka diskriminering och lagtexten lyder:
"Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder."

Skollagen anger att kapitel 6 har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever.

Sjukhusskolan har delat upp arbetet i fyra delar

Information

Sjukhuslärarna informerar om sjukhusskolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.
Sjukhuslärarna uppmanar elev och vårdnadshavare att ta kontakt med personal på sjukhuset om eleven känner sig utsatt eller kränkt under sin vistelse på sjukhusskolan.

Verksamheten på sjukhuset

Vårdnadshavare informeras alltid om något har hänt och vilka åtgärder som kommer att vidtas. Elevens ordinarie skola informeras vid behov.
Sjukhuslärarna anmäler händelsen till huvudmannen för sjukhusskolan, barn- och utbildningsförvaltningen i Solna.

Samverkan med ordinarie skola

Får sjukhuslärarna kännedom om att eleven på sin ordinarie skola utsätts för diskriminering eller kränkande behandling kontaktas rektor på elevens ordinarie skola.
Sjukhuslärarna överlämnar ärendet till skolan för fortsatt utredning.
Vårdnadshavare informeras alltid om vad som inträffat och vilka åtgärder som kommer att vidtas.

Utvärdering

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling utvärderas och revideras årligen i juni.

.

Dela: