Vad innehåller modersmålsundervisningen?

I kursplanen för modersmål framgår det vilka mål som eleverna ska uppnå.

Eleven ska efter femte skolåret bland annat kunna:

• delta i samtal, kunna berätta om upplevelser, händelser och något de läst
• läsa och förstå barn -och ungdomsböcker och faktatexter som är anpassade till åldern
• skriva kortare berättelser, brev eller redogörelser så att någon annan kan förstå
• berätta om sitt ursprungsland, livet där och jämföra med svenska förhållanden.

Eleven ska efter nionde skolåret bland annat kunna:

• delta aktivt i samtal och diskussioner samt muntligt redovisa ett arbete så att innehållet blir fullt förståeligt
• skriva så tydligt språkligt och uttrycksfullt att språket fungerar i olika situationer
• läsa och förstå skön-/facklitteratur anpassad efter elevens ålder
• göra jämförelser mellan modersmålet och svenska
• ha kunskaper om den egna kulturen, historien, traditioner och livsvillkor samt ha kännedom om den egna kulturens normer och värderingar samt kunna jämföra med svenska förhållanden.

Eleven får betyg i modersmålet från om med årskurs 6. Detta betyg är likvärdigt med alla andra betyg i grundskolan.

Dela: