Modersmålsundervisning i Solna stad

Här hittar du kort information i punktform om de vanligaste frågorna kring modersmålsundervisning i Solna stad.

 • Modersmålsundervisning erbjuds elever i åk 1-åk 9.
 • Modersmålsundervisning startar i mitten av september. Tidigare än så kan vi inte lova eftersom elevernas schema och skolornas lokalfördelningar inte är helt färdiga vid inledning av terminen.
 • Grundläggande villkor för att få modersmålsundervisning är att minst en av elevens vårdnadshavare har annat modersmål än svenska och att detta språk är ett dagligt umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver ha grundläggande kunskaper i språket.
 • För att undervisning i ett språk ska starta behöver minst fem elever i kommunen ha ansökt om modersmålsundervisning i språket.
 • För de nationella minoritetsspråken finns andra krav.
 • Modersmålsundervisning erbjudas i endast ett språk/elev.
 • Modersmålsundervisning är ett skolämne med sina egna kunskapskrav och kriterier. Detta innebär att undervisningen följer en av skolverket utfärdad läroplan.
 • Det är frivilligt att anmäla sig till modersmålsundervisning men när elev börjat läsa modersmål, råder närvaroplikt. Elevens betyg och omdöme påverkas av frånvaro. Vid hög frånvaro sätts betyget streck (-) eller F. Läs mer om betyg på skolverkets webbplats www.skolverket.se/bedomning/betyg
 • Modersmålsundervisning kan när som helst avslutas av vårdnadshavare. Läraren är skyldig att sätta betyg/omdöme för den tid eleven varit inskriven på ämnet.
 • Modersmålsundervisning har ingen garanterad undervisningstid. Vi arbetar vanligtvis med 40 min/vecka för yngre elever och 60 min/vecka för äldre elever.
 • All undervisning sker utanför schemalagd skoltid.
 • Modersmålsenheten i Solna stad kan inte ta hänsyn till elevens fritidsaktiviteter vid schemaläggning av undervisningen.
 • Modersmålsundervisning bedrivs i grupp, ej enskilt.
 • Modersmålsundervisning äger rum i skolor och på Solna stadsbibliotek i Solna centrum. Läraren gör grupper utifrån elevernas ålder och kunskapsnivå.
 • När undervisning inte kan erbjudas på elevens skola kan, i vissa fall, skoltaxi (åk 1) eller buss användas. Elever förväntas på egen hand kunna ta sig till närliggande skolor för undervisning.
 • Läraren ansvarar för att använda material (till exempel böcker) som ligger i linje med kunskapskraven. Det slutgiltiga beslutet om material tas av chefen för modersmålsenheten.
 • Läxor kan men måste inte förekomma i modersmålsundervisningen, precis som i andra skolämnen.
 • När elev är frånvaroanmäld i skolportalen InfoMentor får modersmålslärarna information om detta. Om elev är närvarande under skoldagen men inte vid modersmålsundervisningen, ber vi vårdnadshavare meddela detta till modersmålsläraren.
 • Kommunikation mellan modersmålslärare och vårdnadshavare kan ske på modersmålet eller på svenska.
 • Vi ber vårdnadshavare påminna era barn om modersmålsundervisning den dag det är lektion.
Dela: