Miljöarbetet i Solna får höga betyg

Gröna nyckeltal ger miljöarbetet i Solna höga betyg. Solnaborna åker mycket kollektivt och slänger relativt lite hushållssopor. Samtidigt är en tredjedel av stadens yta skyddad natur, en tredjedel av livsmedlen som staden köper in är ekologiska och tre av tio skolor och förskolor är diplomerade med Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling. Det visar en sammanställning av gröna nyckeltal för Solna som staden gjort inom ramen för Sveriges Ekokommuner.

Inom kommunnätverket Sveriges Ekokommuner (SEKOM), där Solna är medlem sedan 2016, följs varje år utvecklingen mot ett hållbart samhälle inom ekokommunerna upp genom tolv stycken så kallade gröna nyckeltal. De gröna nyckeltalen ger Solna stad en möjlighet att se i vilken riktning stadens miljöarbete går och hur staden ligger till jämfört med de andra 108 ekokommunerna runt om i landet.

De gröna nyckeltalen för 2016 har nu sammanställts för alla Sveriges ekokommuner, där Solna är med för första gången. Resultatet visar att Solna ligger bra till! Bland annat ligger Solna i topp när det kommer till andel skyddad natur av kommunens yta, antalet kollektivtrafikresor per invånare och mängden hushållsavfall, där solnaborna slänger relativt lite varje år.

- Det är väldigt glädjande att nu få ett kvitto på att miljöarbetet i Solna får höga betyg i jämförelse med andra ekokommuner, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

- Vi jobbar hårt för att Solna ska fortsätta att växa hållbart, både för solnabor och miljö, säger Anna Lasses, ordförande för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Hela sammanställningen finns här: http://sekom.miljobarometern.se/solna

Ett urval av gröna nyckeltal för Solna:

  • Under 2016 slängde solnaborna 358 kg hushållsavfall per person. Det placerar oss på tredje bästa plats när avfallsmängderna från Sveriges ekokommuner jämförs. Den relativt lilla mängden hushållsavfall placerar staden i Avfall Sveriges, kommunernas branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, högsta kategori: Mycket god hållbarhet.
  • Solnaborna reser mycket kollektivt. I genomsnitt gjordes cirka 500 resor med kollektivtrafiken per solnabo under 2015. Flest kollektivresenärer finns i ekokommunerna i Stockholms län och allra flest i Stockholm, Solna och Sundbyberg. Att nästintill all buss- och spårtrafik drivs med förnybara drivmedel i Stockholms län minimerar påverkan på klimatet och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.
  • Solna stads anställda använder i sitt arbete i hög utsträckning andra färdmedel än bilen. Tjänsteresorna med bil bidrog med i genomsnitt 33 kg koldioxidutsläpp per medarbetare under 2016, vilket är betydligt mindre än genomsnittet bland ekokommunerna. Bland annat har anställda inom Solna stad tillgång till cykelpooler och tjänstecyklar.
  • I Solna stads verksamheter var en tredjedel av det livsmedel som köptes in 2016 ekologiskt. Det är något över genomsnittet bland ekokommunerna och ungefär i linje med annan offentlig verksamhet i Sverige. Ekologisk odling innebär en minskad kemikalieanvändning i samhället totalt sett och bidrar till en ökad biologisk mångfald.
  • Nästan 3 av 10 skolor och förskolor i Solna är diplomerade enligt Grön Flagg eller har utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Det är fler skolor än genomsnittet bland Sveriges ekokommuner. Diplomeringen innebär att dessa skolor och förskolor arbetar fördjupat med miljö- och hållbarhetsfrågor efter specifika modeller från Håll Sverige Rent och Skolverket.
  • En tredjedel av Solna stads yta är skyddad natur, vilket ger staden en placering i toppen av denna kategori. Bara tre andra ekokommuner har större andel skyddad natur jämfört med Solna. Kungliga nationalstadsparken och Igelbäckens naturreservat är exempel på skyddad natur i Solna. Solna stad vill också göra området kring Råstasjön till ett naturreservat och har tagit fram ett förslag på hur ett sådant skulle kunna tas om hand. Förslaget är just nu ute på samråd och alla är välkomna att lämna synpunkter! Läs mer på solna.se/rastasjonsnaturreservat.

Om Sveriges ekokommuner

Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner, landsting och regioner för hantering av gemensamma strategiska frågor för en långsiktig hållbar utveckling.

Solna blev under 2016 medlemskommun i föreningen Sveriges Ekokommuner. Medlemskapet stärker Solna stads miljöarbete och bidrar till att uppfylla stadens miljömål och vision om en hållbar stadsutveckling, effektiv resursanvändning och god livsmiljö.

Dela: