Pressmeddelande

2016 är ett händelserikt år, det visar stadens delårsrapport som kommunstyrelsen behandlade på sitt sammanträde den 17 oktober. Delårsrapporten visar att målen och uppdragen har god progress och att resultatet stärkts. Delårsrapporten visar också att staden nu har 77 156 solnabor, att hundratals nya företag startat samt att beslut fattats om drygt 2000 nya bostäder och 79 000 kvadratmeter kontorsyta.

- Det positiva utfallet visar att Solna fortsätter att leverera goda resultat, som bidrar till stadens utveckling och tillväxt, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

Ett område som är ständigt aktuellt i Solna är trafik. Under 2016 har bland annat beslut tagits om att gula linjen inte ska vända vid Odenplan som tidigare var planerat, utan istället gå hela vägen från Arenastaden via Odenplan för vidare resa till söderort. Det innebär också att station Arenastaden får en ny placering.

-Ett prioriterat område är digitalisering. Solnaborna ska snabbt, enkelt och säkert kunna använda digitala kontaktvägar. Ett exempel är digitaliseringen av lärmiljön i stadens grundskolor och införande av nya moderna trygghetslarm hos stadens äldre, säger Pehr Granfalk.

Ett stort fokus under 2016 ligger på att få solnaborna att känna sig trygga i sin stad. Därför genomförde staden en omfattande trygghetsinventering under sommaren. I en enkätundersökning, som har skickas ut till 2 700 solnabor, har solnaborna fått svara på hur trygg man känner sig i sitt närområde, och vilka trygghetsutmaningar som finns. Dessutom har en digital trygghetsvandring för att se vilka förbättringar som kan göras i stadsmiljön genomförts.

Stadens delårsrapport tas upp för beslut i kommunfullmäktige den 31 oktober 2016.

Det här har också hänt:

Solna har antagits som medlemmar i Sveriges ekokommuner där nu 104 av Sveriges kommuner och landsting deltar. Staden har även varit med och bildat ett grundvattenråd för Norra Stockholmsåsen. Dessutom utreds förutsättningarna för att skapa ett naturreservat runt Råstasjön.

Solna är en attraktiv stad att besöka. Övernattande och besökare till Solna omsatte drygt 2 miljarder kronor, vilket gav helårssysselsättning för 1275 personer under 2016.

Det är inte bara nya solnabor som har flyttat in i staden. Flera nya huvudkontor etablerade sig i Solna under året. Bland annat välkomnades Telia company, Svenska spel, The Winery, KPMG, Sodexo och Länsförsäkringar.

Alla lärare skolorna har arbetat med bedömning av läs- och skrivutveckling och alla lärare deltar i den statliga satsningen matematiklyftet eller läslyftet.

Tryggheten i förskolan har ökat. Årets brukarundersökning visar att 91 procent av föräldrarna i både fristående och kommunala förskolor instämmer i påståendet att mitt barn känner sig tryggt i förskolan. En åtgärd som har gjorts för att öka tryggheten är att förbättra personaltätheten.

Alla vård- och omsorgsboenden kommer att bli Silviacertifierade dvs. all personal från vaktmästare till chef genomgår en demensutbildning under året. Fem hemtjänstutförare har genomgått en utbildning i bemötande av personer med demenssjukdom och har fått en demenscertifiering.

Dela: