Ny grönplan för ett växande Solna

Under måndagskvällen den 20 juni antogs en ny strategi för Solnas grönplan. Grönplanen lägger grunden för hur Solnas gröna offentliga miljöer ska utvecklas för att Solna ska växa och utvecklas hållbart för alla solnabor.

Solna växer med nya bostäder, mer tunnelbana och ökad service och samtidigt ska de parker och naturområden som finns möta nya och gamla solnabors förväntningar på ett grönt Solna. Parker och naturområden ska vara lätta att nå och erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter, upplevelser och bidra till stadens attraktivitet.

- Solnas fina parker och naturområden erbjuder solnaborna ett andrum i stadslivet där de kan umgås, leka och motionera. Med den nya grönplanen som grund ska vi fortsätta utveckla stadens gröna platser, både befintliga och nya, för att möta förväntningarna på rekreationsmöjligheter samtidigt som vi fortsätter att bygga fler bostäder, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

- Det är hög tid att vi får en ny grönplan. Den lyfter bland annat fram viktiga gröna samband i staden som bidrar till en miljömässigt och socialt hållbar utveckling genom ekosystemtjänster. Det är viktigt i en stad som växer. Grönplanen kommer också vara underlag för skötsel, planering och åtgärdsförslag i stadsdelarna, säger Magnus Persson, tekniska nämndens ordförande.

Den nya grönplanen är ett planeringsdokument som ska stärka översiktsplanens, Översiktsplan 2030, strategier om att bevara och utveckla stadens gröna offentliga parker, natur- och kulturmiljöer. Grönplanen utgör också utgångspunkter för fortsatt planering och skötsel av stadsmiljön och naturmark.

Solnas grönplan har utarbetats av stadsbyggnadsnämnden (nuvarande byggnadsnämnden) och fastställts av kommunstyrelsen. Grönplanen ska användas som ett planeringsunderlag av byggnadsnämnden, vid framtagande av detaljplaner, och av tekniska nämnden, vid skötsel av och planering i stadsmiljön.

I grönplanen finns bland annat parker och naturområden som Nationalstadsparken med Hagaparken, Skytteholmsparken, Igelbäckens naturreservat och Råstasjön.

Dela: