Goda resultat i Solna under 2015

Solna stad lämnar ett bra år bakom sig. Staden fortsatte att växa med nya bostäder, arbetsplatser och ny infrastruktur för att möta efterfrågan på att bo och arbeta i Solna. Samtidigt uppvisar staden goda resultat i verksamheterna och ekonomin är fortsatt god med en budget i balans.

Under 2015 ökade antalet solnabor med drygt 2 000 personer till drygt 76 000, vilket motsvarar en ökning på cirka 3 procent. Samtidigt beslutade sig flera företag för att flytta till Solna och antalet arbetsplatser i Solna ökade med cirka 3500 till 77 855 arbetsplatser.

- Det är mycket glädjande att Solna fortsätter att locka nya solnabor och arbetsplatser. Vi fortsatte att ta ett stort ansvar för försörjningen av nya bostäder och arbetsplatser, att bygga ut kollektivtrafiken med den nya gula tunnelbanelinjen från Odenplan via Hagastaden till Arenastaden och att bygga ut den kommunala servicen med en ny skola i Järvastaden, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

År 2015 var också ett år av goda resultat i verksamheterna. Medborgarnas generella nöjdhet med stadens verksamheter ökar inom flera områden. Samtidigt låg arbetslöshet och försörjningsstöd kvar på fortsatt låga nivåer. Solna byggde även vidare på en tradition av ordning och reda i ekonomin med goda ekonomiska resultat. Det preliminära resultatet för 2015 uppgår till cirka 114 miljoner kronor.

- De goda resultaten i verksamheterna kombinerat med en fortsatt god ekonomi skapar en stabil grund för staden att stå på i en orolig omvärld. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare för fantastiska arbetsinsatser under 2015, avslutar Pehr Granfalk.

Dela: