Reglementen

De politiska nämndernas verksamhet styrs av reglementen och kommunfullmäktiges verksamhet i regleras i kommunfullmäktiges arbetsordning.

I och med att den nya GDPR lagen trädde i kraft den 25 maj, har kommunfullmäktige den 28 maj 2018 § 127, ett beslut att i samtliga nämnders reglementen ändra texten med följande skrivning:

Nuvarande lydelse kommunstyrelsens reglemente

"Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PuL) för de personregister som styrelsen för i sin verksamhet och de uppgifter man förfogar över."

Ändras till följande lydelse

"För de personuppgifter för vilka styrelsen bestämmer såväl ändamål med, som medel för, dess behandling är kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)."

Nuvarande lydelse i nämndernas reglementen

"Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PuL) för de personregister som nämnden i sin verksamhet för och de uppgifter man förfogar över."

Ändras till följande lydelse

"För de personuppgifter för vilka nämnden bestämmer såväl ändamål med, som medel för, dess behandling är nämnden personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)."

Barn- och utbildningsnämndens reglemente (PDF-dokument, 121 kB)

Familjerättnämndens reglemente (PDF-dokument, 83 kB)

Kommunstyrelsens reglemente (PDF-dokument, 137 kB)

Kompetensnämndens reglemente (PDF-dokument, 79 kB)

Kultur- och fritidsnämndens reglemente (PDF-dokument, 88 kB)

Omvårdnadsnämndens reglemente (PDF-dokument, 121 kB)

Socialnämndens reglemente (PDF-dokument, 123 kB)

Byggnadsnämndens reglemente (PDF-dokument, 118 kB)

Tekniska nämndens reglemente (PDF-dokument, 89 kB)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente (PDF-dokument, 122 kB)

Valnämndens reglemente (PDF-dokument, 112 kB)

Överförmyndarnämndens reglemente (PDF-dokument, 101 kB)

Dela: