Sammanträde: TND/2017-04-12

Sammanträdesdatum:
2017-04-12

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§37 Fastställande av föredragningslista
§38 Sekretessbelagd TND/2016:536
§39 Beslut om tekniska nämndens delegationsordning TND/2016:1489
§40 Yttrande över motion angående att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer för elbilar TND/2016:797
§41 Förvaltningschefen informerar
§42 Frågor till förvaltningen
§43 Anmälan av delegationsbeslut
§44 Anmälan av ärendelista
§45 Övrigt